Gonyen bvoi

春节

时间:2018-02-13 18:41:30

Gonyen gi nganvung   Zhunggo ming ma zhe gvo zhe kik zhe ngon e tungking bvoimo lalvum ngvut le.
Yvumlvum yvumdu dong mai le daizhang, gonyen myin gi layvum bang chom zupzing lui gibu gira nguingui ngonngon gvut gonyen chom wang ngon gvun le. Hikun, nganvung Zaizo gi gonyen zhe lo zhang gonyen tangho、 gonyen chin tung、gonyen i cuq, gonyen kausoi zhoshoq tung、gonyen waq sat le gvut lui gonyen ze qom hen be. Gonyen ri gi lazan dving zuitoq hotoq lo e howa ze hungap teptep ngvamngvam chom gaizo lvum gvun le, gonyep nap zoshang wui gi noqnoq mai wui sik dvoq kam, gonyen kat bvai gvut. Lawa wa ma lazan zan gi gonyen ri, lawa bang shiwa yvum ma chom zing lui, tangdve bik gvun、zinggo go gvun、zatbyvaq byvaq gvun le hai shui gvut lo gvo e ngvut le.
Nganvung Zaizo gi gonyen nyi subve e yvum ma iban ae, yvumsing yvum ma layvum bang chom gaizo gaishuq nyi lvum gvun gvut le, gonyen no toq nozo nyi bve mai gi, moqhui munghui gvut buinum auzo sohui lvum gvun be, zhoshoq kausoi sho-i shatang zo hen wun chung gvut, buinum zhe so hui zhe zhvang zhe zhvitdap paudvap lvum lo.
Gonyen, mangzo zoshang ra lang e gonyen, gonyen zhe zhang kausoi zhoshoq myangzo, sho-i sunngvam myangzo myangshuq, myvang lu myang danggo          nyigvun. Kizan le gonyen bvoi yvumbvan kumdong ban zhe wang lo abe, nang kadong mai lvom dve lvom ngon yu ra hendvo sondvo le.             (Mumvau)