Zaizo sham bat lo e mvomyi

景颇族锻刀的故事

时间:2018-02-13 18:39:54

Mangzo bve daijvo lo gvo e mvomyi ma  dai le gi, nganvung Zaizo amyvu wui gi hikun mai sham yvumsing dat bat chung be ga, ao ma nganvung sham kisu gvut datban dat chung  lo e mvomyi mingjvo wu gvi le, ngo dai e ang aang e lvom chom wu wu gveq, azho aang e jo ma dum sai mingrot lvum gvun wu shang.
Hikun, shambat myvang gi wa ma e shobik zhaugong bve eq walvu zoshang wui, lanyi ma ri, bum  doq ri zhichi lo kat chom gvo e ga. Zhochi  wo bik gvo e mai  sho chom pyoq ri shoyam su isu ga lui qom yam ngvap be:
Zhichi ulvum pyityu lui shambat bat du gvut ga, zhichi qi pyit yu lui shambat nyap gvut, zhichi shomyi ri gi myvangloq gvut, woqpo e  maunyvoq bve ri gi myvang soq gvut, zhichi gungdu ri gi myvang tung gvut lui shambat kingze qom hen bigvo ga.
Myvang wo gvo e mai gi shamdvoq tung shun toq ra hen bigvo. Hipyang le e bang, shamdvoq lung le zhung shamdvoq lagok   Myiwa mying mai kongtyeq ga le zhung hau ri aqi qi zo gvut qom batpyi dvo lui, sikjeng gam ri myihe dum put yu, xi mai gi myvang nyve ri shamdvoq shun toq bigvo ga, myimo jungjung gvut nyve lui.
Nyvesheq nyve zhang, shamdvoq wing wo shun toq lo bigvo, shamdvoq wing zhvoi za e mai tep kam yu bigvo. Ximai gi, nga- nvung Zaizo wui gibu gira gvut sham dum bat wu bigvo ga.Sham gauce gauqam bat be, asu e paumang pungqo nemvui ayu ga, hau mai gi bvungla gap ri wu lui lo dum bat wu zhang sham gi wo bat dut be, asu e ri paumang pung qo nemvui ayu shi ga. Hau mai, ap chun dum bat chun wu bigvo, apchun sumce sumding chun ri, byimyvi caubvuq arot ga. Ximai maubvun zaizvai yo dum e wu mu ri zai chun bvun ri wu mu dum bat wu ri ap gi wo bat chun dut bigvo ga, asu e, byinyi cau bvuq arot shi ga. Hau mai gi shamzhvi apzhvi wui ho ra qo dum mo wu bigvo ga.
Wacang zowui gi, maukung alulat ma wuizhoq e gi noqmai se be, asu e, kisu gvut alo dat yu dut dvo bigvo ga. Haumu lui, mau     lving quq ma e byugat mo bve eq nvikbo wui qom zhi zving bigvo ga. Ximai gi, alulat ma e wui xi o ri wa lo yu nvang ri ge ra qo chom  pyelvum bigvo ga, tang ma gi zo mangmo yuq ri lo nvang ra qo chom pye dut bigvo.
Asu e, zo mangmo ri pye zhang isu ga lvom he be ga: Zo mangmo ngo nving, qibu zing cuq lon ge lage dvo ra, loqbu kung gvut lon ge lage dvo ra, loqnyvui qanglvang lon ge lage dvo le ngvu. Haumu,  byugat nvikbo wui gi, zo mangmo ri, zo mangmo e, nang mu maulat wui yu awo lo zhang gi  wam byving zo oi la lo ho aq, gung gum cau oi la lo ho aq koi ngvu e mai, goyuq ri nvang ra qo dum chom pye bigvo ga.
Siklat zo ma e byo ri wui yu dvoq nvang ra qo dum pye dut lvum bigvo. xi mai gi, byo gi kisu gvut wa sai toq ra  qo dum sai pye wang lvum lo bigvo: Byo gungdu gi pugvang yu lui bat, byo myoqzhi gi dvui shicham ri gvut, ningzhvu mop ri gi byo dung gvut byi gvo e ga. Xi mai, apzvai ding ri yu lui, hau ri gi byomyin gvut byi, tangjvang eq icik yu lui byo e qi gvut byi gvut lui byo wo sai toq lo bigvo ga.
Haumai gi, byo xi ri maukung ma dangdoq nvang bigvo, byo mau alulat  ma dang e sumlving lo quq, dvoq e sumlving lo quq  mu lui  byo shamzhvi wui wo yu be ga. Byo wui lago qom yu zving waq lo lui jo lo zhang abun e qolat ma  lo zang lvoqqo gvat be ga, wui hau gi dudu cat gungdu ma lo jo lui cat gungdu mai myikau qo dum dang chot jo wang byuq be ga. Xi mai gi, byu gat eq paumang bve dum chom jo zung lvum lui myigvang ma e wui kisu yu ra qo dum chom pye lvum    bigvo, ngigam  zo ri wui yu dvoq nvang ra qo pye toq bigvo.
Wui yu lo su ngigam zo hau gi yvang e ngizo byinchamg wui eq ngizum lo bigo ngon gvun nyi be ga, toq ri atoq lo loq. Kisu agvut lui, gvobang wui dum chom zup lui gvinva yang wuimun ma nyi e bauqi ri myikau ma e wui lo yu toq nvang ra qo pye toq lo bigvo. Hau mai bauqi dum chom sai ra qo gvut    bigvo,   bumgung ri wu mu, pugau qap yu lui  bauqi gungdu gvut bat byi, shijvang cham ri gi bauqi myoqzhi gvut dvap byi, tangjvang icik jvang yu lui byo qi gvut bat byi, waho myitbvun eq walvo yu mu lui bauqi bvai bang sai byi, sham zhvi yu lui tizen yu lui  bauqi qimo cham bat byi gvo e ga.
Bauqi zvangzvi zvangman gvut wo sai toq yu gvo e mai gi bauqi ri myigung kau qo nvanghang gvat bigvo, bauqi myi kau do wang lo eq laqing zo ma, woqnoq myvi su e dvangbau i e wuibau mo shui toq dang lo be ga. Akun zhang, yoso ze cemyvu zo bve gi wui ri lvom temmyang gvo eq wui hanhan le shuq bum bigvo. Wui ri azvu wuimyving ri amyving shi ma e wui le shuq bang gi, gungdu azhvoi gvut dut bum lo bigvo ga. Wui han le shuq e catmo gi linzing le shuq hing lo, tonyu gi diwai le shuq lvang lo, zhichi gi nvo le shuq zhvop lo, waqdve gi bvo le shuq      zhvop lo, ngvoqqik gi  myoq shuq nve lo, lvahui gi myoq le shuq jvum lo ga. Wuilang     azvu wuimyving amyving e wui le shuq e duize bve gi,  xinyi mai gi gungdu ri azhvoi mu gi byu ja ri azen, ago go ma e dut byuq be ga.
Byu be shamzhvi wui wo gvo e mai gi sham zhaq ge za gvut wo bat chung lo bigvi ga.                          (Muiho Laqmo)