DVatbung l

照片

时间:2018-01-30 14:41:14

 

Joqmyo ri, bummau ma shumbo bo zhvoi bum be, ngvoqzhvit ngvoqzo ri dang le lo bum be,yvangmoq gi banyo ma dang e dang lo, ashau ngongvun agvo. 
                        (Datbung dep su: Zhang Rentau)