Laigva mvoq zhvungzum mvoq

读书要用心

时间:2018-01-30 14:38:44

Laigva mvoq zhvungzum mvoq ga zhang gi, paq-   zhvi laigva mvoq su zhvungzum mvoq ra dut le, xi myit he myit age gvut ga lazhvum ngvut le.
Byuze byuyap qo ma, laigva mvoq zhvungzum su, lazhvum nik e paqzhvi wo mvoq se yu le. Paqzhvi laigva mvoq ri, napsun noq mai dvoq, myin ri ganze zhang yvup, azo ashuq ayvup la shoq mvoq, buinyi azhe lanyi ri anyi lai byvam gvut mvoq ra dut le. Paqzhvi laigva mvoq e buinyi aqing tingzhvik zhang, imyit han mu lai- gva ma bo e dangshi dangman lazhvum nik shoq awo  myitse yu dut le. Byuze labyvat gvut ra dut mu myo le, mvoq ra paqzhvi ri myo le, hai ri 1nyi 2nyi za ma wo dut le zhung angvut. Paqzhvi laigva mvoq qo lanyi eq lanyi, lazup eq lazup ngvu nvikqik shigut nyi zhang, se e zhe myang zhe myo lo le. Se e myo zhang gi myitbun zhe bong lo mu, su adat myittoq ze ri dat myit toq lo le, su awo gvut dut ze ri dat wo gvut dut le. Paqzhvi laigva kakun ka gu mvoq ra buinyi aqing ngvap lvom hen dvo mu, lanyi ma lanyi mvoq se chung lo zhang, se e zhe  myang zhe myo lo lui, hai ri zhe myang zhe dat gvut lo le. Mvoq ra hen e paqzhvi laigva lanyi ma lanyi awo mvoq bvan zhang gi, ase adat ze zhe myang zhe myo lo mu, labyvat tangjo byuze ra gvam dat zhe dvo lang le.                                  (Puqgva su:Pauqi Mudvom)