Zechui yo ma ngunyam myvup e mvomyi

橘子园里埋金银罐的故事

时间:2018-01-30 14:36:19

Hikun, byu layvum bang zechui ho mu isut igan zhaq wo gvo e ga.Asu zechui yo dat gon su yvangmoq yvang zhvi gi zanwut gvo lo, asak mang lo be dut mu, muui zhisai wum o azhaq lo, yvang imyit mai agang yvang zuisai nau gvilvang gungdu gi awo kap lo, yvangzo yvangshu bve ri wu ri gi inu iwa e gap wo nang nvo adut mu, yvang gi zomvoq paqzhvi myittoq son toq be, haumai yvangzo yvangshu bve ri xisu ngvu ga:“Ngazo ngashu bve e, nganvung e zechui yo ma azhvi nungmoq midvu ngvu mu ngunyam e haq myvup dvo le, nungmoq wabyu tumbyu o ri lvang ki daijvo gvo, asu kajo ma zang myvup dvo e ri awo mizving lo, ngvut gvilvang nungmoq zanwui lago e shop e kai bvau wu gveq. ”ngvu ga. Haumai yvangshu yvangzo bve gi yvangmoq e yvangzhvi midat sang jvam dvo e dang jo mu, zanwui zechui yo hauma ngunyam kai bvau le ngvu kai jvop na shi bigvo ga, hauzhang ngunyam gi amyang kai bvau, zechui yo za lazan toq ma lazan zhe ge lo, zechui byap ri zhe wum zhe gvo lo, shicham ri zhe gvo zhe chui gu e zui byvau lo bum be ga, hau mizho, mangzo po e yvangzo yvangshu bve gi zechui  byap mai ngunhing aban chung lo shoq wo lo mu, zoluq wambying, wutluq caugum mu nguingon igvun wo dut bigvo ga.
Mvomyi xikat mai dainau e la-     zhvum gi, byu layuq ngvu e gi paupyi zhvigve bve e paushuq yu, momvoq te jo mu byuze zhang, igvun zoshuq wo,    nguingon byuze wo nyi ra ngvut ri ga.
    Mvomyi daijvo su:Doqshi Gvongdvau
    Gva qo yu su: Pauqi Layong