Cudin

永远的灯

时间:2018-01-18 18:11:08

Wo mizving dvo ri
Ngamoq yvum ma cudin gi
Yenan gvat lui tun e ngvut le
 
Cudin kau ma myidvap qing gi
Anu qamkau ma daq-u eq dui yu e qingkat
Cudin gvok gi
Awa chidvau nvut ma dong ladong pong lui
Sai yu e ngvut le
 
Dviqshi kun
Yvumkang yvummo cudin tun lui
Bumau ma myin ri gi
Myimo wo duq zhvoi dvo e
Lai lui nyinyi buibui
Asho awui lai nyi e buinyi ri re
Duqbo nvang dvo ra
 
Cundin o ma
Azhvi gi nyvagok chung lui
Nyvamop gvo qo gvat u
Lanyi wo yu lo e gvungfen ngvap nyi ra
Awvoi gi nyanve nve nyi mu
Nvutne mo eq
Lanyi zui mung dvik e soqmo she gvat be
 
Awa gi gvungshe ma ganbu
Dai e dang ri yvummu zui eq aseng lvum
Anu gi dang amyo
Myiqom ma tang sai gvat nyi mu
Yenan wui ra ngun zving qo yu lui
Nga nvikdvang zhongdoq pau gvut ra
 
Walam ma gi
Bummau ma myin zvumzvum
Zuizo zuishuq nyi e maumyi ri
Myibo su bummau byu ri wum-o byi nyi ra