“Ora”ga e gi haizhung lazhvum ngvut le lvu?

目瑙欢歌“哦嘫 (Ora)、哦嘫......”的歌词是什么意思

时间:2018-01-12 18:00:41

                                              作者    石木苗
Lacung lazan le nganvung Zaizo amyvu zumgo go yoq dum zhvang lo abe. Nganvung  Zaizo tungking zum lazan eq lazan gvut e zhe ge, ming ma zhe hu mu gi arong sidang ri zhe wo be. 
Akui, Sam Myiwa Yoyin Bvilvong gahu gamyvu wui ri zumzhang zhaq biwang abi gvo, zhvoizhvoi za gvut Zaiking zo bichung shoq. Xi bve mai wu  lo wu zhang, zum ri   myit wang byu zhe ri zhe myo bum lo abe ngvut ra, haumu, zum zhang ma “Ora, ora......”ga kon le gi haizhung lazhvum lva ga         myigvun bang ri zhaq bo ra, asumu, ao ma, ngo Zaizo laili paqzhvi sira mo bve ri kat myi gvun e gva zving shit dvo le, zho azho ang aang e lvom wu wu gveq, azho aang e jo ma lago sai chom dai rot wu shang.
“Ora” ga e dangkun zhoq lo wang myvomyi zo laktat  bo ra, wuixin qin ma Shizhvang Yogvi  le daidvo e gi: Hipyang anvam byvat ri, advi  za e zoshang zo nvikdvang 2yuq, jvedok ishang zo mai wuikung ma wui lo waqkam lo mu, yvum bvan ma neshap zung dvo e yvangzhvi ri lo byi shuq bigvo ga.  Yvangzhvi gi yvangshu zo nvik kam lo wui lago lvom yu dvuq shuq lui, yvangshu zo nvik   izhvam dat waq kam e  ri wu gibu dik lui:“Ora, ora, nga shu nvik jvet dik be, ngvut be o......”ngvu ashau lvom dai gibu qeon e ga.
Zoshang nvik gi, yvang zhvi e qe dang ri jo gibu ri jvedok zo waq ri wui kam dum lo bigvo ga. Yvang nvik dvang wuikam qo ma laqo e“Ora, ora”ngvu mikon kon gvun e dong laqo e kon danggo jo bigvo ga. Ximai, tang ma subve wojo lui, o ri  “Ora, ora......”ngvu bichang dai bichang mying jo lo bigvo ga.
Mvomyi zo xikat ma “Ora” ga e gi zhaq ge be, 
zhaq ge ra ga dai qeon gvun, wum-o byi gvun e lazhvum dang ngvut ra.
Kinyi, nganvung zumgo zhang ma kon le mikon dang“Ora, ora......”ga le xi e lazhvum  ri atoq ma dai dvo e mvomyi zo ma e lazhvum bvunwang eq qumlvum lo ra. Zum ma ora ra le lazhvum midung gi, mingzo danzo zumgo qi dvu loqhe ra, dvungzo myithui manghui ga lui dai qeon dang dong ngvut le ga, zhe gvo bang isu ga dai agvo.            (