Sham bat sham chung lo e awang

景颇族学会锻刀用刀的来历

时间:2018-01-12 17:24:31

    Chongzang Konglum
 
Hikun, Riwang wa Sumkang Magam gi,
Riwang qogvang ma,
Riwang shamdvoq kong zung,
Shamdvoq long waq zvung dvo be,
Shambat ra myvang zvung dvo be,
Riwang sham bat abe,
Riwang sham wo bat be,
Riwang sham zhaq toq ra.
 
Hikun, Nungnong Singjvi wa ri,
Nungnong qogvang ma,
Nungnong shamdvoq kong zung,
Shamdvoq long waqzvung,
Sham bat myvang ri zvung dvo be,
Anung sham bat abe,
Nungnong sham wo bat be,
Nungnong sham zhaq toq ra.
 
Hikun, Maru wa Laqpyi ri,
Maru qogvang ma,
Maru shamdvoq kong zung,
Shamdvoq long zvung dvo,
Shambat myvang zvung ge,
Maru sham bat abe,
Maru sham wo bat be,
Maru sham zhaq toq ra.
 
Hikun, Gumdi wa Dvuman ri,
Gumdi qogvang ma,
Gumdi shamdvoq kong zung,
Shamdvoq long yu zvung,
Shambat myvang waq zvung,
Gumdi sham bat abe,
Gundi sham wo bat be,
Gumdi sham zhaq toq ra.
 
Hikun,Samdvang Kum-yang ri,
Samdvang Kum-yang qogvang ma,
Samdvang sham bat.
 
Hikun, Wunbvong Zhingpoq wa ri,
Wunbvong Zhingpoq qogvang ma,
Wunbvong Zhingpoq sham bat.
 
Hikun, Zhili wa Kangkang ri,
Zhili qogvang ma,
Zhili sham bat.
 
Hikun, Myen wa ri,
Myen qogvang ma,
Myen sham bat.
 
Hikun, Myiwa Watang wa ri,
Myiwa qogvang ma,
Myiwa sham bat.
 
Hikun, Mungling Mungpang wa ri,
Mungling Mungpang qogvang ma,
Mungling Mungpang sham bat.
 
Hikun, myidam toq ma e bang,
Sham wo ri wui langkang adat zan,
Azhving Ningli po laming e kat wu lving,
Woqhui wa ngap e myang mu,
Woqhui wa ngap e ri wu mu,
Sham eq wa dat zan.
 
Byu bve wa wo ri watung adat koq,
Azhving Ningli po,
Xi ma wu mvo ma wu gvut laming e katwu             lving,
Wuikung pishe poq ri e myang,
Wuikung pishe poq ri wu mu,
Watung dat zankoq be.
 
Hikun, myidam toq ma e bang,
Wa langkang wo ri wui kisu zhvam ra ase,
Azhving Ningli po,
Yvangbau laming e kat lving wu,
Walvo haq mai wui yuijo e e myang,
Walvo haq wuiyui e wumvoq yu mu,
Wui dat zvam chung be.
Myidam toq ma e bang,
Ishang adat pyit,
Byu bve woqhui wagvoq ngatpyit e myang mu,
Woqhui wagvoq ngatpyit e ri wu mu,
Ishang dat pyit chung be.
(Gva lazhang su Chongzang Konglum)