Zumgo mebu king hen ge be luq?

目瑙纵歌服装准备了吗?

时间:2018-01-09 10:36:14

Abun su ga ri, 2018zan nganvung Zaizo amyvu e lazan ladu le e zumgo aqing dum       zhvang lo be. Zumzhang ma arong nadau wo gotoq ra e Zaiking mebu gungdvap ze, nang gi hen ge dvo be luq? Ahen shi e ngvut zhang rau han ra dut be o.
Nganvung Zaizo  zum gi guhui manghui zum、 myithui zum、sutzum mai lailui, loqmu gungdvap ze wutbyvaq qinglvum zhang ri dut ra. Haumu, akui byvat le zaiking yuqge myiwe、mangzo zoshang e mebu gungdvap ze advan dvan adong dong yvumsing ngui e dong layuq toq ma layuq zhaq dat mvon bum be,  zumgo zhang ma  wut e mebu king mai oyuq loqmu     loqtang zhe dam e ri wo wu toq lvum le.Kizan le zumzhang ma zhe duqbo nau、zhe shinggvang nau、arong myoqdong  zhe wo nau zhang gi, zumgo mebu gungdvap ze zhezhvoi zheyung e dong rau hen aq koi o. Zaiking mvon ri ao ma e xibve  age shau.            
 
  (Gva demsu Mulat)