Zaizo myiwe wui e gungdvap ze

景颇女子佩饰--首饰

时间:2018-01-09 09:59:49

 Zaizo myiwe wui gi jvetshop dik zhvoi nau mvon nau dik e bang ngvut le, yvumsing gungdu ri paudvap za gvut zhaq ge sopmvon zhvoi le.
Myiwe wui e gungmvon ze hu myo dik, nolvang、notung、nobyven、makdum、wui、loqzhvop、loqting、 ji、 ngun hing、manau、hupoq、shanhu、lungseng、bauso、wuigva、banzik nik mu e amyvu myvu zhoq le.
Xi gu ma nganvung Zaizo chung lo e hikun le ushut gi ze ge mo lahu ngvut le, ushut xizhung go amyvu wui chung e amyang, nga- nvung za chung le abe, mau dik be.           
 
    
   (Gva dem su Mumvau)