Zaizo myiwe wui e zaiking sik

景颇女子当代服饰

时间:2017-11-16 10:11:44

  Akui,nganvung Zaizo myiwe wui e zaiking sik amyvu myvu zhaqyvang myo be, zhe gi zumgo e nyi wut toq bum lo gvo e myiwe wutbu wutme tungking mai wu gvun zhang, myiwe king gi hu ngap dik zhvoi dik reng dik be.

  Akui nganvung myiwe wui chung bum le zaiking sik, myo mamyo gi Myenming mai lo e Zaizo woqbvan zhvat ngvut le.

  Woqbvan xi nvamnvam za dut mu ko migva myo, isam zhvoi, qup wut ri byu gungdu eq ngaudap ra.

  Zhe gi gungdu jvangjvang shuqshuq gungqang bo za e myiwe sakram zo bve chung ri zhvoi dik be.

  Dum ngvutzhang, qup e shiyang ri advan dvan myo dik be,woqbvan isam ri ahu hu bo,ko migva gvat e zhvoi, haumu, akui le Zaizo myiwe wui e kingsik gi zhvoi dik be. Xi ma, lason dai nau le gi, myiwe wui e kingzhaq reng be, asu e, yuqge wui e king shau ra, lago sai lvoqzhvoi lvoqmyo ra dut ashi. (Mumvau)