Unuq lik e modo gvon su

智慧开车

时间:2017-11-16 10:04:11

  Suwun wa layuq, lamyin ma ri ishuq gu modo gvon lo zhang, qolat ma modo qo gon bilik je ri lo hui mu, modo dubyvam dvo lui pang na shi zhang, bilik je bve yvang ri achang qut lo, hauzhang yvang gi yvangmyi ri zhvinvan bat lui:“Yvumsing myvi e, nga- nvung yvum ma modo lvoqpyuq be ngvu je bve ri rau shitjvo aq”ga.Tangnyi, suwun wa gi qi-on dongkon waq chung mu bilik je dap ma e lui yvang modo e yu be, haumai bilik je e loq ma e zuizing dvo mu:“Nungmoq zhaqqik be, shimyvo lawan yvang modo kau mu wo zhep lui nga modo wo yu lo bi gvo ngvut ra.”ga e dai mvau be ga, hauzhang bilik je gi:“Xigi ngamoq zui ra mu ngvut le, aman modo kau su hauyuq lvum ding lawan lui awo zhvupyu, ngamoq gi ishuq wut su ngvut ri ngvu ri gi, modo kau su langvut nvung”ngvu ga.

  Kimyvo nyi angvut zhang, suwun wa ishuq lui modo dum gvon lo le ma, bilik je bve dum zhep nyi gvo e lo dum hui be, haumai yvang gi hida su age gvut lo ga myit lui, modo qing yvam dvo e mai qoyam ma nyvabok zung mvau dvo be ga. Bilik je yvang nam ma zhe le lo lui:“Nang ishuq be angvut lvu?”ga le myi zhang, suwun wa gi:“Ngvut le”ga dvu be, “Ishuq ri nving modo gvon e gi?”ga bilik je dum dai zhang, suwun wa gi:“Ngo agvon, modo gvon su layuq bo le”ngvu ga, hauzhang jepo gi laming kat wuwu ri modo gvon su ri amyang lui:“Modo gvon su ga?”ga myi zhang, suwun wa gi:“Midvum wa hau pang byuq be”ga dvu be, jepo wa jo mau dvo nung ma suwun wa gi xisu ga daimvau be:“Modo gvon su nungmoq myinmo yoq ri qo- lvom lvom lui zhepgon gvo e myang zhang, nungmoq ri myinmo yoq ri yvumsing myizo ri shui nyi ra gi aga gvo e, qomo ma le kat zhep wun gvo e gi ga dai lui, ngo ajo nau e mizho yvang ri lakun nvikyo zhang, yvang zhe ruq lo lui ngo eq yvang ri bibyvuq lada byvuq gat zhang, yvang modo dubyvam dvo lui pyang za lo byuq be”ngvu ga.

  Hauzhang bilik je gi myit ma jo gibu lui:“Midvum tang hau gi jo bi bat jvop nau ri mvai, amangmo nang ngomoq zui lo mu ri bi tuqbang girum byi e gi zhaq ge be, sasa, nang nga modo ma doq aq, ngo nang ri yvum ma lo de gvat le”ngvu ga.

  Suwun wa je bve eq yvang ri lo de gvat e modo ma zung dvo mu myit e gi:Xibyvat zo ma gi unuq alik ri byuze wui ra dut ri ngvut ra ngvu ga. Kongno