Zhautung Nong no kauzo e mvomyi

赵通弄犏牛的故事

时间:2017-11-15 11:23:20

  Gvongwai wa ma Zhautung Nong ga su gi, advi za shi mai yvang nyi labyat mu ge lago asai zo wu ga, nyan paqzhvi mai za mau lvingquq kat kau kat mvauzo lui yvangbyvat zo nyi lailo be ga .

  Zhautung Nong gi, kizan asak 60zan myit bo be ga, asu shinggan ma za but katpyit zo, naT kat sai zo lui zi nyi wun ri ga. Yvang e unuq gi reng dik, mangzo bve mang gira ko e ladam wo jo zhang, yvang ri mangzo bve ja dat bi changko be, lai mu yvang pyit be but gi agang yvang ang ri ga, haumu wa kang wa mo mai yvang ri butpyit nvang lui nat sai nvang agvo ga.

  Zhautung Nong gi adviq zi shi mai agang yvang gvam dang lvo gvun su, ao ma Zhautung Nong zoram kun no kat kau zo mvomyi lakat chom jo wu shang .

  Zhautung Nong zoram kun gi gvam lvo dik gu byuzo layuq ngvut ri ga. Lada ma ri yvang yvang numnang wa Labva Gam ga su eq chin kung ma bvantau ung la lo su nvik, paida e da lui e da sum byvam gvo ga .

  Haunyi, bummau ma nyi gvo lo Zhautung Nong gi kinvam ri paida abu da wu gu su sheq, lanyi ma le chin gai ma bvan tau lo lang ung le ga zhang, yvang bvan tau ung dvo nam ma, myoqzen loq lawan ga ngun pai ledvam bat dvo gvo byu myang gvat be ga, haunyi Zhautung Nong wo ung bvan tau ngun gi 500koi bo le ga, paida da dvo ma myoq yam zun zo yeq haq zhui wu gvat zhang, yvang nam ma paida le da bang myoq gvuq lapyap zi ma ngun la 2000koi le wo yu lo shit gvi zhang, Zhautung Nong gi wu misa shi lui, imyit ungkau ma paida e bu bat ra wo myit toq lo be ga. Zhautung Nong gi yvang wo ung bvan tau ngun 500koi eq sum myi qing wo bat yu shoq ga myi lui, paida e da be ga. Akun zhang abun su ga ma buinyi sanlvo jo mu asho awui za shi gvut lui la wo ho lazhvau gai wang ngun, myoqgvuq lapyap za ma jvop e sum byvam be ga. Myintang bui wang lo le gi lapla, yvum shut qang lo sang ra zhvunghuq gilu ri hai eq adat wui chung lo dut dvo zhang, yvang e pyizum wa Labva Gam ga su gi xisu ga be:“ Kaulat e, ngo tang lalam zan dvo zhoq ashi wa, Tenchung Myiwa bve wa put ung bang zhvang tang lo zhang ung byi goq”ga zhang, Zhautung Nong gi agang gibu lui myit e gi, wa sai zhang ma gi wa nang no gi dat nyi lang bi ra ga myit lui, yvangnvik gi chinkung mai qiso so lui Zho mau wa chang wa sai Myiwa bve zhang tang lo dai ung aq gvo ngvu chom lo bigvo ga. Zhautung Nong eq Labva Gam Zho mau wachang so zhe mu, wa sai zhang ma wang e mu e wu gvat zhang byu layuq ri anyi dvo lang gvo ga, Zhautung Nong wa chang bang nokup ma wu gvat wu zhang, wa nang no lakup mo lvung dvo gvo myang gvat mu, nokup ma kumjvang e tem she toq byvam lui yvang wu o nau nolui ladu ret she toq chung mu, yvangmoq yvum shut she lo byuq be ga. Tenchung Myiwa po gi wa chang ma wa nang no lvoq pyuq byvam mu lui, wa ri awo sai zo lo lui Tenchung myuqshut dvau lo byuq be ga.

  Hau tang ma, Bangpyi ma Bumnoi ga su gi Zhautung Nong wa chang ma no e kau zo ga wo jo mai, Gvongwai wa shut kau cha kat cha wun be ga, akun zhang Zhautung Nong dum zen dang lo e gi noqui laqui ri chi but lui haq lang rvit byvam, no shimyi pyu dvo gu ma gi camnoq chi haq but nvoq byvam lui, samsi samyvang yo lo puq zo nyi be ga.

  Bangpyi Bumnoi no lauban gi chinkung wu chiq zhakrung ma Myiwa po layuq ri shui chung lui, Zhautung Nong zhvang kau cha cha zhe lo be gvo ga, akun zhang Zhautung Nong lvom myi gi:“ Nungmoq lvoq pyuq no lui gi qui kisu lvu? No shimyi gi kusu lvu? ”ga zhang, Bumnoi no lauban gi:“Ngamoq no gi shimyi tang ma pyupyu gu, no ulvum ma qui gi quikong zo za ngvut le ga” zhang, Zhautung Nong dvu dai gi:“ Ngo nungmoq dai gvo su no arem dvo, ngo rem dvo no gi noqui bai gu, no shimyi ri apyu, shimyi noq ma la ngvut le, nungmoq kauzvuq zvuq shut be, ngo ri kun mirong rau sai byi gvi raq”ga zhang, kaucha e cha su nvik gi pang dvau lo byuq bu gvo ga .

  Haumu lui, Zhautung Nong gi nyan paqzhvi toq mu no azhai e wo kauzo e ga.

  Gvasu:MuihoLaqpau