Shinggvang bo ten byu jvum

有威望的人,旁人都尊重

时间:2017-11-15 11:20:20

    Shinggvang bo tenbyu jvum ga zhang gi, pungwup shinggvang bo su ri imyit ten bang juqjvum le ga lazhvum ngvut le.

  Byu layuq gung ma pungwup shinggvang bo abo gi, quq aquq, ngvut angvut gvut bang eq i-myit nat bo bang yvang ri juqjvum a juqjvum mai wu se le. Jvoqqo nyang paqzhvi gvung e byu, pungwup shinggvang bo le, myoqnvo isam ri zvongzvong sansan za dut le. Yvang angut azho dang adai, age qo ri adat so shut, hai gvut hai mu lo gvo lvang zhoang, yuqyo, qo-nyang wo gvut lo le. Zheqlaq ho bang eq gisat lvum gvilvang, myoqso a byoq, singsoq a dui wo gvut mu, yvang dai toq lo dang eq shui gvut lo qo lumzhing bang myo le.

  Byu dang dai ri dangngon za qin dai, numnang ri lvoq shut ra dang lakun ri adai gvut su gi, yvumsing midvu za myit su, yvang numnang age qo dai toq byi zhang, lai ge byvam mu yvumsing toq ge ra ga minon misham imyit bo lui, numnang age qo anyen dai toq byi mu le. Nyige toq dvo su tang ma myoqnvo chang zhvoi shit, dangngon chang waq dai gvut su gi, yvumsing midvu hailaq wo qoq yu shoq ga chang wa lving su ngvut le. Isu byu dvengdvup e zhvoibyvaq imyit adat bo, nvuttoq shatang ungkau waqpyat gvut su za la ngvut le. Dvengdvup i-myit bo su gi, angon ngon gun adat gvut, angui ngui gun ri adat gvut, hai dang bo zhang hai dang myeng myeng dai toq lo, angvut azhoq gvut su ri nvikyo gimaq dang ri wam dai, byinchang nam ma myoqdong azhvoi gvut ri dat lang pyoq shit le. Zaugun suwun wui shutshai lo wo myang gvilvang, natdu dede wam dai toq byi le. Xisu byu gi pungwup shinggvang bo byu angvut gvilvang dvengdvup byuge ngvut le.

  Akui byvat shingra ma dangge wam dai byu shau be, dangngon za kat waq dai mvau wun byu myo be. Yvumsing hi maiwang zat yu ra qo za myit byu ri myo be, su hi gvam bi myit byi e byu ri shau lo byuq be. Asu mu, gungyam ma zhvitdap shojo myit bo su dvoqyap shit lo zhang, bi myit zvang su ri bo, chang wu mau su eq alum zhing su ri myo dik be. Gege yvang zhvitdap shojo myit bo su gi, suzo yvang ri hai ga wu toq gvo ra abun myit gvun, yvang gvut ra dut e mu zuqzuq gvut e lo le. Yvang showa mai yvumsing hi maiwang zat yu ra a ga, go bang zhvang qoqzo yu ra ga ri amyit, yvumsing toq nyi wui dvo bang ri girum dvoq yu ra za la ga le.  (Puqgva su:Pauqi Mudvom)