Ngon dik e Zaizo dvinggo g

景颇族叮歌

时间:2017-11-03 10:53:13

    Dvinggo gi Zaizo amyvu hikun mai dvinggoi bat lui go jo lo e tungking zat lazhung ngvut le.Dvinggo go ri chom go ngon gvun e mai lai lui, gungdu qiloq ri wo lvoq byvan le.

  Dvinggo go ri myiwe yuqge banshoq bang anyvo achi lazhin dvung gvut yapzap konglving mu qi rara so sot go, loq rara he go, gungdu puqlvik puqlo, qigvam tai lo byvigan gvut go le.

  Yuqzo bat e dvingte wo jo zhang, byizo gonau qi yo lo, yuqzhup gungdu qiloq cece zvangzvang, imyit zhumzhum laplap za ga dui nau lo le. Dvinggo mying gi ao ma e xibve bo le: Go toq、qi sot、bauqi nang、qi dvu、lazhvet toi、qi gvikgvik、nui doq doq、sumzvang doq、gungshut puq、paqi bvikdvang、kui i zhit、qi zhanglvoi、go zut、go sat.

  Dvinggo gi aqing za bo be mai gi myin ri nyi ri ka u ka zhiwo ma ri ge go gvun le. Zomyi zoram wui dvinggo zhang ma sumzvoq zhvitmyit lvang wo go toq lvum le. Nyi ri muzui moi zhang myin ri dvinggo chom go ngon gvun ri shau moi le. Hikun, dvinggo go zhiwo gi wagung zhangju myidam zhang ma qin mu, walu zoshang zomyi zoram pojvo pozum wui myvijvo myvizum wui zupzing lvum mu lvomo yoq ka myo go gvun le. Akui byvat gi bvoizo bvoimo kingzo kingmo ka ma chom go ngon gvun chom go zhvoi le. Myuqkau bve ma gungbyvan zat gvut ri chom go gvun le. 


(Gva\dem su Mulat)