Gongngu jui gu ri bvai gvom e mvomyi

错拜佛塔

时间:2017-11-03 10:50:55

  Hikun, byupo layuq subve dang ri ashau lumzhing gu su nyi e ga. Lanyi ma ri, byupo hauyuq gi yvangzo yvangnu upnu lung ra dut mu wajvo ma dumsa wa zhvang but pyit e be, hauzhang qolat ma byu layuq eq tunghui lui, byu hauyuq eq yvang ri:“Akau e, nang zoze haumyvo wa waq mu kashut lo lve lvu?”ngvu lvom myi zhang, but pyit e su gi:“Ngo lvang ngazo yvangnu zoshang shingai ra dut mu dumsa wa zhvang but lo pyit wu le ngvu o”ngvu dvu be ga, hauzhang byu hauyuq gi xisu ngvu dum dai be ga:“Akau wa e, nang e dumsa wa gi gumdvak dvak e za, butge pyit su ri angvut be ga, ngamoq kinvam ri dumsa zhvang but agvam pyit be ga, nang mu but pyit nau zhang gi he Mvanlong bva ma e gongngu ma e bvai e noq aq mi lvu o, hauzhang nang hai o nau zhang hai le byi bi ra nving gi”ngvu ga. Akun zhang but pyit su gi byu hauyuq e dang jo mu dumsa wa zhvang but pyit ri a e lo, zhvunghuq waq dvau mu Mvanlong bva shut dvoq so be ga. Mvanlong bva so zhe zhang, gege wa gongngu yvummo zhoq dvo lang be ga, haumai butpyit su gi yvang wun dvo e zhvunghuq banshoq banshoq gongngu yvumbvan ma e qom lapdvam lveq bum mai gi, e bvai noq jvop na shi be ga:“Awa gongngu e, natmo gongngu e, ngo xida nang awa gongngu ri le bvai noq nau e gi, ngazo yvangnu zoshang shingai ra ngvu, nang awa gongngu natmo gi yuqge zo le shingai nvang aq ngvu ajvu le dung le o, awa gongngu natmo e, zoshang gi gvo gu e 、myvang gu e、zen gu e le shingai byi aq o”ngvu jvu gan dung e mai gi myoq pong gvat lui gongngu awang mai dvu wu gvat zhang, gongngu hau gi anyuq ri adap loq, lalat mai mau eq le zang gunqui byvam gu e ngvut ri ga.But pyit su gi sudang jo mu xisu e gongngu jui ri le zang bvai noq byvam lui, myityon na shi, yvum ri awam dvau lo loq, laming e nayong wun be ga.

  Haumu, myvipo sangqang ga ri sudang jo ri suzun dut ri ga, haimu zui e lo gvilvang yvumsing yvang ge age e dat son dat myit ra dut le.(Pauqi Layong)