Cewam wang

墙下

时间:2017-09-21 15:03:00

  Yuqge zo layuq jiro zvang zhong doq e kun, anum cewam myvangmo doqlut lui shingan ma dennau e kau supsup gvut ra.

  Lanyi ma ri, yvang miyu ma su cewam myvangmo doqlut lui dennau sup dum e le ga zhang, cewam myvang ladvum za doq eq dum dvau mu zhong shut winwin dum ding lo be.Yvang myoqso gi byoqbyoq dut e mizho, yvang zhongzo numnang bve yvang ri hai e tunghui e ga myi gvo ri yvang ri advu dai.Hautang mai, yuqzo xiyuq gi zhong lago doq, ka ri alo, dennau ri a e sup lo ga, haumu zhongzo numnang bve gi yvang ri nat abe e hui be ga lvang dai gi shoq ga.

  Tangma, yuqzo xiyuq zhongmyvang mo wo doq lo be, yvang e zhongzo numnang bve yvang ri haukun haimu cewam mo ladvum doq eq dum pang dvau lo e ga myi gvi zhang, yvang gi zvomra myang sonzung dvo lui dai e gi:“Haunyi ngawa ngo ri zhong ma zangzo ngun de le byi e, yvang gi yvup zhang pau awam toq yvam lui cewam wang ma lamyin maubo le zung bo e ngvut le.”ngvu ga. (Kongno)