Guqsik chom zo shang

景颇新米节,邀你来参加

时间:2017-09-21 14:59:46

  Nganvung Zaizo gi akang nyi mai, jvoshu yoq guqmyving zhang yvumkang yvummo guqsik zo le. Guqsik zo ra kun, myiwe wui yvup ladvoq eq lanzo banbo zhvapmvon wun chung lui, guqyo ma guqnvam e shap wun lo mu, aumo mai lo nvehui lui guqshin tung le.

  Hikun, guqsik zo ri dumsa ri guqbyo wut nvang le.

  Guqsik zo ri guq wut qo su kui ri hi byi zo le, xi mai, yopuq no ri byi zo, mangzo bve ri hi kungga gvut e mai nvunglvang bang lazo le.Guqsik zo ri gi azhung zhung bviming minglvum gvun le, zuizo zuishuq qo bve hai chomming gvun le.

  Akui, quqsik zo ri yvumsing e tungking paqzhvi mo dong shui gvut lo agvo, hikun le su o ri o e yvumbang za zo e dong angvut loq, awa wa, apung pung gvut myo shui zo be.

Guqsik zo bvoi ma lago chom gaizo gaishuq lvum gvun e mai, yvumsing tungking paqzhvi、yvum igvun gvut zo qo chom huiming lvum gvun le, zat byvaq le gvut lui zhaq ngon e dong gvut be.

  (Gvademsu Doqshi Mumvau)