Nguingon zhiwo Shiban wa

原生态的景颇寨—石板景社

时间:2017-09-18 15:38:08

  Aqing yamyoq bo dvo e lanyi ri, ngo gi myangmyang mai lo nau e Wucha lu Shiban Zaizo wa shut wo zhe lo be.Nyuizhvoi e maumvuq o ma, mvutpyu zo dang zhvoi dvo, bum shut wu gvat zhang, shing shing nyui e bum zhat, sikgam wagam bangam kau ma lung dvo e Zaizo bummau, byvatbyvat daidai zuizo zuishuq nyi e Zaizo bve, yvumsing iqi iloq ri lum lui, nguingon igvun gvut lui byuze nyi bum ra.

  Shingshing nyuizhvoi e Zaizo bummau ma, aqing gi yvoyvo mai yuilai nyi ra, wa eq cuq dvo e cepye wang ma yuilai nyi, banbo bozhvoi dvo e qozo ma yuilai nyi, bummau Zaizo bve e igvun kau ma yuilai nyi mu, zuizo zuishuq nyi e gumang nvik dvang auzo numnang wui e myoq ma zhvoiyung wuizui zo ri myang ra.

  Wakau byvilat qo sotang gvat zhang gi, qoyam ma howa jam ma howa zuizhvoi bum e ri myang ra, akun zhang imyit kau ma yvummau ri zhvitmyit agon yvang zvu toq lo bum ri.

  Wakau ma sogvun ri, labye so gvat ri labye ma myang e gi nyuizhvoi e ngvimyuq, homdik e qingtui shimo, zo ngvam dik e sangpo shi, gvodik e mungdung shi, myoqwu aban, myitngon atang......

  Wakau ma zhviqang ma soi dvap bum e gi, nganvung Zaizo amyvu isam bo e tungking lvo ngvut ra, pyu e zviqang、ne e sumla lvo、nyui e mvanhq bve ri myang gvat zhang, lago sai so e lui e wu gvun ra su ga ra.

  Xi zhiwo ma, zhvonwa yvum bau za zhoq e angvut, gokun le e zaiyvum ri myang ashi, zaiyvum lung lo e yvumsing gi yvumsik shut ban tot wang lo bigvo, asu zaiyvum xi myvit qo dvo lui, gokun le e yvum isam ri wubun gvun e ngvut le.

  Yvum igvun ge lo ra midvu, wabyu wui gokun zvo e dong waqzvo mu, zvotoq lo e waqsho ngvam le hom le ashau.Wilam ma zvo e waq, jamzam toq mai e wu gvat zhang, waqzo bve builoq o ma waqzang bvauzo nyi agvo.

  Myintang zhe zhang, wakau wayam banban banwu gvun e mai, zomut mut za ga mu wakau ma sai dvo e Zaizo zangseng ma myinzang e zo be.

  Xisu e jamyvum ma, bum lai hik gvun, we ma wu gvat ri gi shingshing nyui e bum, ashau nyingon e bun ra. Laqing ma, zangseng yvumsing gi ngamoq ri ngvamshi ladvung e zangsun zhvoq le lo byi be, zangsun xibve gi yvumma mvanhaq sun bve mai lai lui, yvumwoq sho、waq shobvun bve ngvut ra.

  Zangzo kun, zangseng yvumsing dai ri, mvanhaq sun xibve gi hinyi bum ma lo ho lo e ngvut le ga, yvang dai ri, laqma ngamoq lason noq mai la zhe le lo ri gi, Hungqu lang ma ngizo lvang e wo zhvup gvun le, angvut zhang gi yotung ma ngizo ri e ge zhvupgvun le ga.

Wucha lu mai dvau lo e kimyvo nyi angvut ma, ngo gi Hungqu lang ma ngizo lo zhvup, angvut zhang gi yotung kau ma ngizo lo zhvup gvun ra imyit lvang dum bo be, lailui bummau ma Zaizo bve ri lo dum huigvun ra myit ri bo dvo be.