Zansik zhe be

新年到了

时间:2017-01-05 15:35:20

 Gvasu Mudvau

   

    Lvoqap lai

 Cung zan tai

 Lazan buinyi lai lawan

 Laibyuq buinyi ma yvumsing son dvo e su wo gvut dut be luq

 Myit dvo e su awo dut e ngvut ri wum kishun

 Myit kijui

 Zansik tang ma lago sai shigut shizhaq aq

 Myit dvo son dvo e qo wo dut ra za ngvut le

 Zancau ban zhang myit cau byvam

 Zansik zhe zhang myitsik wun

 Nguingon myitwun nguingon byuze

 Myit ngon byuze gungdu wangzan

 Gungdu wangzan byuze gvanghing

 Zansik kumdong toq ri qi-u kitung

 Byindvoq qizvang yang aq

 Pungtoq moqchang ngon aq

 2017zange qi-u tung

 Myitge wun muge zui

 Myitjing wun byujing ze

 Qo ge so byuge gvut

 Ge gvut ge dut hai gvut hai ong

 Piga gvut su piga ong aq

 Ngunhing ho su ngunze wo aq

 Zhongdoq su zhongdoq gvung aq

 Laigva paqzhvi mvoq su paqzhvi se aq