Cuxung Yenmu ma e myibum

楚雄元谋土林

时间:2017-01-05 15:29:56

  Cuxung Yenmu ma e myibum yo gi,abyvat adai mai maubat builvap, mauwui zhvupyu lui dum hui lo, myigoq goq lo, goqgang lo e myi ma mauwui eq dum byvung byvam, myibyoq zhebyoq ri zhegang lvum lo, myibum bummyvang lo e mizho, azhung zhung isam toq e myibum yomo dut lo e ngvutle. Nang su myibum yo xima sowang e zhang, myoq migva lvang dat wu gva le, myibum xibve gi, lawam gi kikkam dik e je su, lawam gi zhvoiyung zomyi zo su, lawam gi shamdvoq shamlvam su, lawam gi maudang zunzo su, lawam gi ding nyi e myang su myoqwu aban. Myibum xima yunmu eq shiying kongze bo mu, builoq o ma duqyung zhvoi dvo ra, nang su akau ma so wang e ri gi, gobyvat le kikkam dik e kokam yvummo ma lung dvo su ga ra.

  Yenmu myibum yo xigi Cuxung myuqkau mai 15dveng gvo ma ngvut le, akui gi mingzo danzo lamgvun zhiwo dut byuq be. 


(Gva\dem su Kongno)