Yomu zui mau ma wuixin lvu bang ri byi e dang

给玩微信朋友

时间:2016-12-29 09:19:18

 Wuixin pung ma yuqkang yuqmo dangngon nyo

 Yuqkang yuqmo byinchang dut

 Yuqkang lum chang lum wu chang wu

 Myin yvup ra hi ma wuixin lada zo pongwu gvat

 Byinchang wui ri nyo hui gvat

 Mau labo eq ukuq toq ma e zhvinvan wuixin dum dvoq pongwu

 Byimchang numnang wui hai wa dai dvo agvo lvu

 Kisu e qanglu、kamyvo zhvoi gu e alvo bo le lvu ngvu

 Wuixin eq byu shichang lvoqzhvang lvum

 Maukung myigung abyvi azvung hai ming nau ge ming

 Wuixin mai minggvan toq ma e ze bimyang bise

 Wuixin ma azhung zhung paqzhvi wo se yu

 Lai mai yvumsing gai toq lo e ze ri ge gvattoq ung

 Ngvut ri wuixin ma e dang ri gi banban alvum ge zhing

 Myoq eq lago wu unuq eq lago rom ra le

     (Gvasu   Mumvau)

 Wuixin lvugvun ri gi ngonzhang bo

 Ngvut ri aqing ban mu gi ngunze ri gun

 Haudu hai hai myang hai banban apong awu no

 Wuixin ge dong chung zhang ajvu gvo dik momo