Je laso zo wui pung chung hi lo e lapo mvomyvi

景颇族用草棚祭祀的由来

时间:2016-12-29 09:16:24

  Akang mvuqlvum mauwing, dvangyo myiwing lo e tang ma,“Maulvuq cangbyu anyi ri maunan zhobau ri, myilvuq bat sun anyi ri myinan woqbau ri” ga pan wa ningsang zhvewa ningzhvang Muqsheng、 Kingwon Zhika bve, Sumchut myvi eq Sumchut po ri zodu shangai shi gveq ga dai zhang, Sumchut myvi eq Sumchut po gi: “Gvung zhung byuze shi ban be, Sumchut mayat shi ban be”ga zhang, Pan ningsang bve Sumchut myvi eq Sumchut po ri dum dai e gi: “Ming- gvan yvumsing gon ra su anyi shiq, ninggon wama shangai shi gveq”ngvu advung lazhin mying mu be. Sumchut myvi eq Sumchut po gi,pan ningsang bve e dang jo lui, sumshin wuidvau lang ma e lui, wuidvau e kam shuq be. Haumai Sumshut nvikdvau dum dap be, paumang lugung dum gvut be, pyimyin byigung dum gvut be.Sumshut ulung bum ma shi wing lo be, yangding lang ma wut wing lo be. Ninggon wama shangai buinyi yoqdu lo be, lvo nyi cik ngap lo be.

  Kingwon mangmo gi, yvang e duinvang zoshang Mazvo ningzvang lajo ri e wut lo aq ga lazhin mying mu gvat mu, lajo le wu ri:“Ninggon wama gege shangai be, hau ri wu gvat ri um su e shangai dvo ri”ga Kingwon ri daijvo gvat be, hauzhang Kingwon dum dai- jvo gvat e gi: “Hanhan cikpong wu gveq”ga. Yvang e lajo pan wa Zhika zhvewa Zhaupa cikpong wu lui:“Yu yanggo shingjvim masha sot sai re, rai dvim, nsaq nrong, nsam nrong ai(Wu ri gi wacang zo su dut be, ngvut gvilang soq abo, isam atoq)”ngvu ga.Kingwon wa dum dai gvat e gi: “Ngun nvogvan hing nvogvan eq han mut gvat gveq”ga lui mut gvat zhang, Ninggon wama soq she lo be. Haumai myilvuq cangbyu Ninggon wama nyi le lo be, yuqzo yuq o ji ye lo be, auzhvit wa- jvo so nau lo be, bikzhvit bumbyu lui nau lo be, gvungzhung byuze chang o nau lo be, mau au byindvui myi au zam zvam ra ri ngam lo be. Lahing mun gu e ra ri ngam, lalang mo gu kap ra ri nau lui, ngomyvi ungbui mo ri dubu ngvu ri “quqcik alaishi, waqchoq ladu shi langvut ri” ga, ngopo unglvo mo ri dubu ngvu ri“quqcik alai shi, ulung lamo zo langvut ro”ga. Pan ningsang Kingwon eq panwa Ningsang Zhvewa Ningzhvang Zhika, Lawan wa Samsi, Gumzet wa Lagva bve, muzvo ningzvang ga mai, ngunzing, hingzing yu le lo, Ninggon myiyu zumgo ra ga le lo be. Labyi wuimo yoq ma, ngunzing,hingzing bat ri, byungui nodving zing chung lui,ngvoqngui hutang jvang chi ri, alo zo ri ningnan nvun, ale zo ri zhobyin chin ri, Ninggon maunun qui chi ri, myinun zhangkang lui,Ninggon myiyu zum mu be. Mau ma lvapzing cuq, myi ma zingdung dai, go le sum lvingquq, go lo sautang shap, mutlo byvitang kat ri, wuimo yoq ma, Buren Nangshen kamshuq bulang lvo le yu be, joso no le mu be, zingtuq no le mu be. Dingta wacang zowui kanvam byungui nodving zing chung e awo jo wu, ngon le dvungjung zojo yu be. Sangdum byinpuq be, myvi ri qang lo zhe, po ri chung lo shit be. Yvangwa dum dai e gi:“Buren Nangshen nang gvam zhang e wu aq.”ga zhang, Buren Nangshen gi ngunbu hingbu wut chung ri,Ninggon myiyu zum wang le be. Hauzhang zau wu myoq lvomtap be, po wu nvik lvom zang be.

  Kingwon mangmo gi:“Lawan wa Samsi eq Gumzat wa Lagva nungnvik lashum shot、lazai gvap gvut gveq koi.”ga zhang, Lawan wa Samsi gi, Buren Nangshen zuilui bumbyit langgoq shoq zui wui dvo, Gumzet wa Lagva gi, qigvung gvik lui, byviyang kat nyi ri. Lawan wa Samsi gi, Gumzet wa Lagva ri han ale zui ga nvikyo nyi ri. Haumai Gumzet wa La gva put dvoq gvut le lo mu, lashum shot lazai gvap gvut be. Buren Nangshen wo qo lo be, bandu banja zingcuq ri, Ninggon yu myi wapgung lvom zvung, wuiwaq qamkau lo lvung be,nopui munge lvom pyun be, ningsang myingge lvom myving be, bvobvuq zingge lvom cuq be.Yuq ri pomying awam pomying lvom myving be, byi ri myvi mying awam myvimying lvom myving be.Ngelang lvo e lo be, kungcoq wo e lo be. Maulvuq cangbyu shabyvat byu wo be,Buren Nangshen hangdvo byi lui, yvangmang bve gi muzvo ning zvang mauming dum doq lo be. Advung gauzan jvo lo ri gvungzhung byuze atoq, mayat azhoq, lagvung ayap mu, Ninggon wama gi, yvangzva Buiqam ri lo myi e gi:“Azva e, advung gauzan jvo lo ri, haimu gvungzhung byuze azhoq, mayat lagvung ayap,lvoshi lvocan zhe zhang, wuibyvang zi yui ro”ga. Yvangzva Buiqam dum daijvo gvat e gi:“Qogoq gi pungpo mo, qoji gi pungmyvi mo ngvu lo yu lui, mui nyi yum lo qut aq, byo nyi myin lo nut naq, pung mozo lolai yaq, haq hing zo lo lvai aq, bvudum marong lo roq aq, bvaidum ningkong lo poq aq, hauzhang loqwa kau ma shi wing lo bu ra, uzung toq ma byvelvo lo bu ra”ga.Haumai Ninggon wama gi, Kingwon Mangmo ri daijvo zhang, pan ningsang Kingwon eq panwa ningsang zhvewa ningzhvang madoq Zhika e yvangmyi bve dum jo le lui, sangko sangnang chi le yu ri, mun mo lapdui lapdan chi yu ri,icuq yam lvang zo le myvu ri, ningzhvun wa dubu dumsa ,ninglen wa Kingwon qangzhong wusa, Laili wa gi punlum puzhau le mu ro, munoq byi ri, zhvi zhabyai byilui, pungmo bang cuq ri, gvungdvon lanpo mo shading dvo, gvungdai lanmyvi mo shara dvo lui, mauau byindvui, myiau zamzvam be.Buren Nangshen ri:Lawang pundvai gumdi shagvoi azha rumzha ngvu mying lvik mu, mui nyi yum qut be, byonyi myin nut be, pung mo zo lvai be,haqhing zo lvai be, bvudum marong roq be,bvaidum ningkong poq be.Haumai,ulvung bum ma shiwing lo be, yangding lang ma wutwing lo be.

  Haunyi mai je laso zo wui pung chung hi lo e ngvut le ga.

(Gva su:  Yang Xuehua)