Moqzo lalvo wui shamlvam lvom kap yu dang

接祝福语

时间:2016-12-23 10:16:59

    Gva su:  Yang Xuehua

  Lahing mungge wang mai dvon e gvat be

 Lalam moge wang mai dvon e gvat be

 Mungmyo lakung qam ma zo ri

 Momyo luq gve bum ma zo ri

 Lazun yvuyung kungcoq kungdun aq koi ga ri

 Lame yoyung jomche jom lo lvo aq koi ga ri

 Shamyung pesham qam mai dvon ri

 Sham su so lo jan aq koi ga ri

 Lvamyung jishui kat eq dvon ri

 Lvam su qung lo hing aq koi ga ri

 Dvon byi bau wui gvat be

 Cik ngvat ma cik ngvat lam gvat be