Nanwan hoq ga le wuilang yoqyam ma hingsu duqzhvoi gvung dvo be ____Sakung ma Zhujen bu mai lo tuq girum zhvoi dvo e Huwa cun

建设闪耀在南宛河畔的明珠——州住建不帮扶工作纪实

时间:2020-07-27 09:00:37 来源:德宏团结报载瓦文

  Mingmau kung ma Mungxu bum Huwa cun shut wanglo zhang, iqam shut cuqyan bum gvo e wakum zing toq ma soi dvap bum gvo e wajang ulvum huikang dvo be, wakum zing mo toq ma ne byvo woqko o ma zingmo 2zing ma gva dvap dvo a gvo gi“Nezhvoi buizo Nanwan wuilang ri tuqzhvoi dvo ro, Mau mai tuq nyi lvo zo Nanwan lang ri wunwaq nyi ra”ga. Sikbvung wilang eq tuq zhoqzhvoi dvo e Jinwan wakau xi ma sowang lo zhang, jengzhvoi sanyung e byvilvat qo zo eq yvumlvum zhup ri dvunshit wang nyi be. Ximyvo zhvoi e wakau ri hekun kimyvo wuilo myunglo o ri adat se.

  Huwa cun gi, Zaizo wajing yang 4wa gom zhoq nyi agvo. gaizo le huwa nuqpyi gi lungbum、guq、pungchui、lingmung eq no woqwaq bve za ngvutra. Haumai Jingwan cun eq Hu 2cun wa xi 2wa ri gi Sakung mau zhujen bu ga le rungwap mai lo zhe tuq girum e lo byi gvo ngvutra.

  Zvomra zan gom Mau zhujen bu rungwap mai anvik aqik lo tuq girum e lo byi gvo mai Jinwan cun ma jendang liqka hu yvum 53yvum gu ma byuyuq 196yuq ngvutri roq myunggvuq woqqut byvam be 52yvum ma byu 195yuq, myung zo dvo e 0.29%zilo;Hu 2cun ma jendang liqka hu yvum 38yvum gu ma156yuq ngvutri akui u zhe zhang lvunglvang myunggvuq banwo qut bigvo mu, sondvo ma yang banwo qutdveng bigvo.

  Kinyi, Huwa cun ma zhvoidik wakau isam bve ri ra myang bum lo zhang, wakau mingzo wui ra qi-on agvo gi, akui byvat le mingdan dvira lum ge mu, nganvung ri no wowaq dveng dumwui rem byi gvo、ximyvo ge dvo e loqzo o ma nganvung lago za arem ge zhang dang asuya ri pau zhaq adap lo ga yvumsing imyit dang chomdai qi-on gvun bum migang、mingdan dvira qo gi zho ang dik e qomo mu lui, mingwa kau ka tuqbang girum mu lo zui bang e ajvu ara ga e xi ma yang nyangzhvoi dvo be