Dvatbung lusik

图片新闻

时间:2020-07-27 09:04:57 来源:德宏团结报载瓦文

  7qap 13-15nyi jiro,Sakung mau wapdoq upzau、Mingmau mauyam gikan ponglam e lo qo ma ugvo gvutsu Zhaugang sengang suwun wui ri shuichung mu, Zheqjang、Shanghai myuqmo shut piga wuiloq bve lo wo kat shui lang wanglo bigvo mu, tangnyi le Mingmau kung zhelo zhe-ngon lang bira.

  7qap 8nyi ri, Lungchon ginwang ma sengang rungwap bve mai, Nongba zhen ma myuqwa kau ka pongbum gvo e bing yvup wap、dat unuq sup zhiwo eq nyigvun zhiwo ka dvira eq a ang ze bve ri laling dam katrom seng e lo agvo.

  7qap 12nyi ri, Yinnan ming shitbyvo wap eq ginzhvung wapdoq mai Yinnan ming ma lozha nyi lusik gvabyvo wap mai Mangshi shut yanjo lo gvimu, wujin zungdui jidung sanzhung dui yiq dvadui yiqzhung dui bang 2019zan mai xi gu ma zvutno mu fang qo eq jemu zuizhvoi e lo qo arong nambat 1lvum wo yu e lo gvo e muzo ri myibyvo shitlvum e lo agvo.

  7qap 20-21nyi ri, Ming up mudve zau Hoq Lyianghui sengang byu bve ri shuichung mu lui, nganvung mau Yinjang ginwang “7.18”nyi le mauwum mu toq pungkoq hui bum mingwa zhowo bve ma loqmu lo kat shuiso gon lai lo ra.