Bumzau bve e mvomyi

妈妈(连载)

时间:2020-07-27 09:19:38

 Lazup zo ma Mvanding Zautang jing lo mu myium langbvuq su ri gimaq mvau e gi: “nang ri myium langbvuq aq o ga gvo e? Nang ri myium langbvuq ra akang o byi e? Zangzo byu gi myium ahaq um be ga, ka, nang eq myium kaubik bik lui hai ri age dai san lvum lo nving, hoqshi tang be” ga u ngvoi mo dut wun zhang be.

 Xi u ma, zhiwat po mo Zautang e myoqhi dve ma so le lo mu le dai e gi: “Zautang duizhang, nang noq mai age dai san loq. Goq silin eq gvut nvang e mu xi gi xi jvo zo hi dvo zhang ge be, xi ma age nyi myang dvo loq, rau tot shang koi” ga gijin giman gvut no she chung mu Mvanding qo qom shui pang yan lo be.

 Zaudvat gi yvangwa e shimang dvubau chung mu yvangmoq yvum shut so lo be. So myit gvun lo gi hai ri ase e mauzhum maulo goq ma wa, yvang gi sham dam lom zo, yvangwa ri gi bebe le bik sat yvam lo gvo e ga zhe myit zhe don lui midvai dvup ra imyit gi myije myisham su pun toq lo nyi be.

 Zaudvat yvangwa Zaumo lup lo shui du nyi u, wa ma e waqngan wui ri qokum banban ma qom lvom nvang dvo e mai, dum sai dai dvo e gi gauwa byu ri wa kau qo age byi lvai hang, zhiwat le wat nvo gvut bang ri gi quiqui lvom bat qui gvat ra dut le ngvu ga.

 Zaudvat wa byu ri jap dvo mai duqbau nolo mo shui sat lveq dvo mu, wajvo chang buinum zhinve wui ri no shimau dapdap gu emunzhu yam de shoq lupdu qom shit gvat be. Xi su e no shimau dap gu e munzhu gi Zaizo amyvu wui, hikun gi mizhan zan dvoq so ga lung lvum su sheq langvut le. No shimau dap shoq e munzhu lvom wo yu zui be bang gi sham waq, lvam waq, myium waq mu ka tem ga zhang ka tem gvut be, dvoq tem ra dut be.

 Zaudvat yvangmoq yvum kun ma wabyu eq yvang buinum zhinve wui ri yvangwa lumdong shui go e kun, maudo jvo e gi yvangwa ri sat byi gvo e midvai xi awo dvupdvup yvang dvup yu ra ngvu ga.

 Mvanding Zautang byomang dan lam yvam be ja ban dut lo su gi zhiwat po mo eq tang be bo byi dvo ao ma yvang yvum wo zhe be, ngvut gvilvang nvikzhum yo dik mu zungmyin yapmyin lvang amu loq. Myium kau bik bvuq dvang gvat e dimyaq zo ri lo dum ji zvuq mvau e gi: “nang gi hai su ngam mvau le? Ngamoq Zaizo bve jiro ma byugvang jo lvum shoq e mu le gvut toq dvo byi e, akui kadong lagvut lara? ” ga dai izhvang kayung ayut lamu, loqzo numtang bau ri ee lolo za ladat solving wun zhang alo. Myium langbvuq gvat e dimyaq zo ri bvimvai ai lang mvai byi ba ga ri gi, yvang ri be namdap be dimyaq zaumang Goq silin e byu dut dvo lui ri age zangtung byi mu, aqit jvin e ma yo e su ga nyi wui wun zhang be.

 Dimyaq zo ri nvikyo nyi mvau dvo le ma, myoqke dimyaq zaumang Goq Zhankui eq zhowu je myvi zo Anni sibyo zo ja wang dang le lo gvi mu le dai gvo e gi: “ xibang hai qi ri angvut, ngvut gvilvang kinyi xi bang eq za achom migum loq gvi laga ri, nang gvang gi noqnoq mai byitjo yvam be o”ga gvizhang, Mvanding Zautang gi joqshi pyuipyui ga shoq nan dvau jo juq lo be.

 Myoqke dimyaq Zaumang yvumsing yvang dvangkuq ho lui qiqaq loqlam zung dvo mu, Zautang nvonyuq ma loqnyvui diq dvun zvuq dvo lui dai e gi: “nang eq Zaumo pewui ri dingsang mirop e qo dvo e ma, nga byu za abo ri Zaumo pewui nang ri gvang ayu e nvang dvau gvat nvo ngam le luq?”

 Mvanding Zautang anyen zo e su ga mu dvupyun dvang gvat e gi: “nang he lagvut nvang mu nving ”

 Dangtang angap ma shogoi shiwui abo e myoqke dimyaq Zaumang eq danglat le pyit dai dang lo e gi: “haizhung nang? Waqngan laga e nving gvut toq be ri gi gvut toq be ngvu ra dut le ”

 Mvanding Zautang juq lo e su gvut dvau myi e gi: “akun, nganvung akui kadong gvut la ra ze dvi? ”

 Myoqke dimyaq Zaumang myoqmun mo gvut dvu dai e gi: “xi jiro, nang ri ngan- zva nyi e Zaudvat, nang ri midvai le dvup ra ga ngili mo ja qui sui su sui mu lanyi wun ri kai? Nang ngamoq eq laha yodam ma layoq zo lalo gop lai gvat ra gvut aq koi. Mu gi azo ri wu mu yvo mai piran zhung langvut alo”. (9)  (Gvasu Tung Rungyin    Puqsu Doqshi Labau)