Sakung mau zhongzo 6000yuq myit gaukau bilom be

德宏6000多名学子参加高考 设216个考场

时间:2020-07-10 10:58:39 来源:德宏团结报载瓦文

  Wap ma lusik 2020zan mingdan dvanmyvang zhongmo zhongzo qui sanbvoi gi lvomo 7qap 7nyi ri gvut wang lo be. Gva mizving su seng-ang rungwap mai e se yu ri, kizan nganvung mau gaukau bi lom e zhongzo gi 6789yuq bo ra, haugu ma wunke gi 2863yuq, like gi 3170yuq, sanxau zhongzo gi 211yuq ngvut ra, maugom ma gaukau kau zhang gi 216wap cuq dvo agvo.

  Kizan nganvung mau gaukau bi lvom e zhongzo gi 6789yuq bo ra, maugom ma 5lvum kaushi zhang、6lvum kaushi zhowo、216lvum kaushi wap cuq dvo agvo.Haugu ma Mangshi ma gi 2lvum kaushi zhowo cuq ra, lalvum gi Sakung mau amyvu jiro zvang zhong ma 39lvum kaushi wap cuq dvo lui zhongzo 1164yuq zang bi lom ra;Ilvum gi Mangshi jiro zvang zhong ma 36lvum kaushi wap cuq dvo lui zhongzo 1040yuq zang bi lom ra.Lengho ginwang ma gi 29lvum kaushi wap cuq dvo lui zhongzo 821yuq zang bi lom ra;Yinjang ginwang ma gi 48lvum kaushi wap cuq dvo lui zhongzo 1373yuq zang bi lom ra;Lungchon ginwang ma gi 31lvum kaushi wap cuq dvo lui zhongzo 916yuq zang bi lom ra;Mingmau myuq ma gi 33lvum kaushi wap cuq dvo lui zhongzo 930yuq zang bi lom ra.

  Kizan le gaukau gi zut wumno mirop tunghui lo e mai byumoq zhe myo moq e lamu ngvut e be, haumu nganvung mau ma seng-ang rungwap bang, haimu atoq lo za gaukau wo lai shoq ga lui muzo zui wapdoq cuq dvo mu, hihi mai yvang zhungkang zhungmo qo muzo zuige dvo bigvo.