Dvatbung lusik

图片新闻

时间:2020-07-03 11:15:00 来源:德宏团结报载瓦文

  6qap 24nyi myintang nayi 4qing myit ma, mau mo lumwo mu, Yinjang ginwang Guli ka wacau bum ma myibyoq byoq jo lo lui, byu 3yuq ri ho pyuq, 177yuq mingzo wui muzui zhang mai yvumshut banwo dvaulo bigvo.

  “6.26”Minggvan toq mai muize ri gambyvam bvoi ga myving e lo buinyi mu, Mau mauyam qolvom jewap Muqkang qolvom wap bang, qolai byu bve ri muize eq we we jvan shang ga e lushit laigva qolai byu bve ri lvombyi shit e lo agvo.