Santai shan bum mai lailo le Myita qo dong dum wo durot gvat be

三台山隧道进口顺利贯通

时间:2020-07-03 11:02:30 来源:德宏团结报载瓦文

  Yvumsing wap lusik 6qap 25nyi ri, Baushan mai Mingmau shut sairot jovlo myita qo Santai bum dvum gu ma myidong zhaqyo zhaq ang za wodu rotgvat bigvo. Xi gi nganvung Sakung mau gom ma mingzo danzo wui e ajvu ara myoqdong mo lalvum lo zhvoi ong dvo be. 6qap 23nyi ri Zhunggo mingdan ma myidong zhe hing e Dvali mai Mingmau shut durot jo lo Gauli gungshan dvum ma myita qo wo jvung rot gvat e mai zai dumwo du tong gvat e ajvu mo ngvutra.

  Santai shan myidong hingpyang 9363myi bo mu Sakung mau kau gu ma myidong zhe lo hing e ladong ngvutra. Loqzo xilvum ri Zhungteq sanjuq bang 2016zan mai hapzui jo lo gvo ngvutri, lvo 52qap gom yang chom shagvut shazhaq jo lo gvo mai, Baushan eq Sakung mau gu ma myita qo ri amyang wu ga e mvomyi ri woqut byvam pyuq be.