Lengho bang 2.5mun mu yangyi hoqo lui myomyo woyu be

梁河2.5万亩马铃薯丰产增收

时间:2020-05-22 09:33:20

  Yangyi bvauyam zhe zhang, Lengho ginwang bva mau mauwa myuqwa bang e yotung yogoq ma yangyi bvau le zhakzo myingyan bum e、do myva bum e za lamyang dvo alo, akun zhang zhakzo xi eq wo bvau toq lo yangyi cham bve gi mingbyu wui mausau ho ma gam hang nyi bum agvo.Haumu ze lang modo ma gi yangyi byingbying dakdak lang bum gvi lui yanzo nutnut yvang zhiwo kang mo shut lang toq lo nyi agvo.Yangyi yo ma dum ngvutzhang mingbyu wui yangyi bvau、dviq e gvo yangyi cham gam jin yan bum e za la myang dvo alo.Lengho ginwang bang kizan ho qo gvat gvo yangyi yo banshoq gi 2.5mun mu zhe ra, yo xigu mai wo bvautoq lo yangyi banshoq gi 4700dun zhe ra,wo ho wang lo ngun banshoq gi 14250mun koi gvo zhe ra,anvik xi u le eq gve gvat wu zhang 106% doq lvuq be,haumu yangyi ho e ming byu wui loq ma ngunze myomyo za zhaq myang wang bum bigvo ga.

  Lengho ginwang bang kizan yangyi myo ho gvo zhiwo gi Mangdvung myuqwa eq Mungyang myuqwa ma ngvut le, myo ho gvo yangyi myi gi “hozo88”“lishu 6hau”“qinshu 9hau”“bundi nandven hung”ga yangyi mying xi bve ngvut ra. Xi kau ma “hozo88”gi nga- nvung Yinnnan ming kau ma myo ung byi,haumai“lishu 6hau”“qinshu 9hau”ga yangyi xibve gi goming shut myo ung byi, “bundi nan dven hung”ga yangyi gi yvumsing zhiwo eq zhvangyam ma ginwang myuq ka myo ung byi gvut agvo.Haumu ginwang gom mai ho toq lo yangyi hikun le toq zhe wo ho ge lui ngunze ri zhe wo ho lvuq be,lamu mai zhe myo wo bvautoq lo yangyi gi 3.8dun zhe ra,wuiwui za gam gvat wu zhang lamu gi 1.2dun myit wo bvauyu ra, yangyi ladun mai wo ho wang lo le ngun gi 1000koi mai 3000koi gvo zhe lo ra.

  Numnang wui Mangdvung myuqwa gi Lengho ginwang ma lo dai gvat zhang yangyi zhe wo ho e myuqwa lalvum ngvut le.Myuqwa gom mai ho e yangyi yo banshoq gi10000mun mu myit zhe ra.Haumu yomu gonrung bang Mangdvung myuqwa ma yangyi myomyo ho toq ra zhowo gvut qintoq dvo lui,yangyi gi myomyo shui ho jvop wang lo gvi zhang hikun le toq zhe wo ho ge mu mingbyu wui loq ma ngun ri zhe myang wang bum bi gvo ga. Mangdvung myuqwa Mangdvung wapung Hudvung dum wa ma e jendang lika hu ga yvumlvum ma bilom dvo Fang Wenrung dai ri:Kizan ho e yangyi ashau yuq zhvoi mu,wo bvautoq lo yangyi ri zhaq myo ra, ungtoq gvat yangyi pau ri ge jvo zo ngvut ra,haumu yang yi ho bang e mingbyu loq ma ngun ri zhe myang zvupzving bum bigvo.Haumai yangyi ho mingbyu wui myo pyang zhe gi yangyi bvau gvilvang zhak mai wo bvau zo bum gvi mu,yangyi bvau sum yvam zhang ri kimyvo alvum bo,byu wum gimyvo gvat no amu e yangyi wo bvauzo bum be ga.

  Fang Wenrung yangyi ung mu ho wang lo ngun 2mun koi zuizing dvo lui gibu dik imyit mai dai lo dang gi:Wo bvautoq lo yang- yi xibve ge gu eq age gu e,dviq gu eq gvo gu e teptep gam ge mu,mausau ho ma gvat dvo zhang,yangyi wui bang zhang yvang ma zhe lo lo mu,ngun ri mingbyu wui loq ma shen- shen lo ngvap byi dvo gvi lui yangyi zhaq lo wui lo bigvo,haumu yangyi ung zhang ri aho pyuq gvun lo. Dum ngvutzhang yangyi ho mu wo ho wang lo ngun xi, yvum ma bang ri byi mu yvumkau igvun ze wui nvang ra dong myit dvo le, tangpyang ri yvumsing iqi iloq ri lum mu ngunze zhe wo ho ra dong zuizo zuishuq e lo lui,myungko mai sotoq lo lui wo lo sut lo qo wo so wang lo shoq shigut ra ga.

  Myigon wu gvo ri, kizan Lengho ginwang bang yangyi ho ge shit zhang gvut dvo gvo yo 2mun mu bo ra, haumu Hoxi、Mangdvung、Mungyang mau myuqwa xigu ma gi joqmyo yangyi ho zhang dut byuq be,xibve ma myo ho yangyi gi “hozo88”“lishu 6hau ”“qinshu 9hau” ngvut le, ho qo dvo yangyiyo banshoq gi 2.5mun mu,zhe ge yangyi myi wo ho qo gvat gi 91% zhe ra, aqo niknik gvut kai she,pun ri ate ma niknik za gvut gvat lui ho zhimu chung mu zang ho yangyi yo gi 0.6mun mu,waqqi noqi pun gvat lui ho yangyi yo gi 0.2mun mu,zhak eq yo sai、yangyi ho、gon gvut yangyi yo gi 0.9mun mu,yangyi eq ga zhung hiwa ho nyvo zo yo gi 0.1mun mu,yuqzhi yvam zo ngvop shoq ho joqmyo yangyi yo gi 0.7mun mu bo ra.

  (Puqsu Goqlu Mubyen)