Zhungshan bang mauwa mili sanseng qo shui saisai agvo

中山抓实乡村环境整治

时间:2020-05-22 09:31:19

  Wap ma lusik xi jiro, Mangshi Zhungshan xang Dangwui mai xanggom ma ganbu mingbyu bangshoq bang ri wum-o shui yu toq lui, xanggom ma mauwa mili sanseng qo shui sai shumseng agvo, midung gi mauwa mili sanseng gvut ge mu zvut wumno mizhan wo zan ong shoq ga.

  Xida mauwa mili sanseng muzo saisai e lo ma, mauwa Dangyen ganbu、zhakmu uwun byu、wa suwun bve ri shui pung lui, Danyen zupppong、wapung zuppong、ganbu zuppong bve pong e mai mingzo danzo bve ri “ming ri zhvitdap, mili sanseng” ga e muzo shui zuisai e lo agvo. Xida mawa mili sansang muzo zuisai e lo ma, zang mvoqshit zhe e wapung gi 60wa bo ra, haumai 16lvum rungwap eq zhakrung ma ri zang mvoq zham be.

  Xida mauwa mili sanseng muzo zui sai e lo e ma, yvangmoq atoq shut ngunze lago sai dunglvuq gvut mu, 57wa ma 1100lvum gvisut gvat ze bvung dvo byi, 17lvum gvisut nyve byvam zhang wo sai dvo, lalvum gvisut byviknvuq byvam zhang wo sai dvo, 2lvum shiwa namdum wo sai dvo byi bigvo.