Muize shuq su pang nau awo pang

吸毒人员欲逃跑 被民警当场查获

时间:2020-05-22 09:30:02

  Wap ma lusik Lvomo 4qap 28nyi ri, Sakung mau mauyam gon bilik je wap Mungga mauyam Paichu so ma bang “shopung qingyuq”ga e muize zhep zhimu zui e lo ri, muize shuq su layuq haq pang su ri wo chung zhvupyu agvo.

  Haunyi napsun 9qing 30minit ma, Paichu so ma je bve muize shuq lui zang zhvup wu su Hu mu ri e so hui zhepwu gvo zhang, Hu mu gi kum lvang alvom pong byi, tang ma je bve lago sai dai zhang za yvoyvo mai kum le pong byi ra.Haumai je bve yvang muize shuq ashuq e i mai zhep nyi dvo u, Hu mu gi yvumkun shut ding toq lo lui yvang sunkau mai pang ra son be, asu je bve lawan chang zhvup gvo e mai, 100myi pang toq lo ma wo zhvup yu be.

  Hu mu ri zhepmyi wu gvo zhang, yvang sanghi ri gi muize shuq e ri ayin, tang ma je bve lago sai mvoqjving zhang sheq yvang muize wui shuq e la yin yu ra.Akui, Hu mu ri gi je eq zhvup yu mu 15nyi zhep lvung, 2zan muize lo pyit byvam ra dong pyit dvo bigvo.