Yinnan ming 31lvum ginwang myung muqjvup dum wo qut byvam be

云南省又有31个贫困县脱贫摘帽

时间:2020-05-22 09:28:02

  Wap ma lusik Lvomo 5qap 17nyi ri, Yinnan ming mingbyu asuya mai shitjvo lai- gva byvo toq gvat gvo ma Zhauyang qi bve ginwang myuq zhowo 31lvum myung mying wo qut byvam be ga dong byi dvo bigvo.Akui jo zhe zhang ming gom ma myung dvo sho dvo e ginwang 88lvum gu ma myung muqjvup wo qut byvam e ginwang gi 79lvum bo be.

  Shitjvo laigva mai dai toq dvo ri, 《Zhunggung zhungyang mingdan muwun wapdoq mai 3zan aqing ma myung mying wo zui qut byvam shoq ga dai dvo e dvunshit dang》《Zhunggung zhungyang muban wap mo mingdan muwun wapdoq muban wap mo mai toq gvat e myung mying qut byvam tunglai tung qo ma shitjvo laigva》《Yinnan ming myung bang ri tuq girum mu pong zui suwun pung zo mai toq gvat e Yinnan ming 2019zan e myung ginwang mying qut qo zhep gve lai paqzhvi ma shitjvo laigva》bve seng ang doqdan qo ma chang lui,ginwang zvang mai myung mying qut akang dung、mau myuq zvang mai zhepwu lai、mingzvang ma zhep wu lai bang eq goidvu tang bang ri zhepwu lai nvang le gvut lui,Zhauyang qi、Luden ginwang、Qauja ginwang、Yilyang ginwang、Yenjin ginwang、Dvagon ginwang、Yungshan ginwang、Xenwui myuq、Lungyang qi、Shiden ginwang、Wudin ginwang、Hungho ginwang、 Yenyang ginwang、Luqchun ginwang、Jinpyin ginwang、Wenshan myuq、Mali po ginwang、Magon ginwang、Qube ginwang、Fulin ginwang、Jindvung ginwang、Moqjang ginwang、Jangchen ginwang、Myileq ginwang、Yinlung ginwang、Jenchon ginwang、Lengho ginwang、Yungshen ginwang、Gungshan ginwang、Wuixi ginwang、Yungdeq ginwang bve 31lvum myung ginwang myuq zhiwo ri gi myung mying qut byvam ra gangve ma wo zhe bigvo, akui myung ginwang mying wo qut byvam be ga dong byi be ga.

  Shitjvo laigva mai dai dvo ri,Zhauyang qi bve ginwang myuq zhiwo 31lvum myung ginwang mying wo qut byvam tang ma ri, myung muqjvup qut byvam gvilvang wolai aqut byvam、myung muqjvup qut byvam gvi- lvang tungzam aqut byvam、myung muqjvup qut byvam gvilvang myung bang ri girum loqcoq apyun、myung muqjvup qut byvam gvi- lvang zhepgon wolai aqut byvam ga dai dvo bve ma tantan chang lui,myung qut mu nvikqik zui womu lago sai wun zui jo lo、tungzam lago sai ho gon byi zhe、amu lago sai zui zhe lvum shi ra dut le,ayang sai zui pyi wang lo ra su gvut nyi shi mu gi laloq eq ngvutzhang myit jo dvo shi myung bang sai lvoq shau lo, laloq eq ngvutzhang myung myuq jvup wo qut byvam be bang ri sai lvoq ding dvo nyi gvut dvau myung lo byu bo lo ra qo eq myung byu sai toq lvuq lo ra qo bve fang zui ge nyi ra dut le.Zhepgve wu bang wu toq lo byi mangkoq ri gi aqak lago yu lui yvang lai byvam lo mu, myung qut mu nvik qik zui qo ma wo zui toq lo ongshi ri mingbyu eq wo zhep lai ra dong gvut ra dut le ga.

  Yinnnan gi mingdan gom ma lo dai gvat zhang aqak dik e myung qut mu nvikqik zui zhang ngvut le.2015zan ri Zhungyang ma myung bang ri girum amu zui zuppong pong lo mai,Yinnan ming gi Dang zhungyang、 mingdan muwun wapdoq mai wum gvat shui on dvo a o ma, myung qut mu nvikqik zui qo mai sutgan shinggan zuiring qo ra zui wang lo, myung qut mu nvikqik zui qo ri upkang womu mo、zhe gvo dik mumo、mingbyu e zo- shuq mumo gvut dvo lui zui lo,Dang suya ma zhe gvo zau uwun tunglai ma chang, 5zvang e shuji myung bang ri tuq girum mu nvikqik zui qo ma chang gvut lui wui e tungpyi lai byvam lo le gvut, myung qut mu nvikqik zui qo wo zui ong dveng shoq zui mu, ngonding shinggan wo gvut dut ra midvu situq gvut ging dvo ra dut le.Ming gom ma lo dai gvat zhang akui gve dvo gangve ma wo zhe e yomu zui mau byu myung dvo sho dvo bang myung muqjvup wo qut byvam e byu du gi 613.8yuq zhe be, lazan ma myung byu wo yom jo byvam e gi 120mun yuq atoq pyang be, myung byu bo lvuq lo e ri 2014zan zantang ma 17.09% wo yom jo zhe mai 2019zan zantang zhe zhang gi 1.32% wo yom jo zhe be, myung wapung 8502lvum gu ma myung mying wo qut byvam e gi 8073lvum bo be,myung ginwang 88lvum ma myung muqjvup wo qut byvam e gi 79lvum bo be, 2zan gu ma zvang ri zvang myung muqjvup wo qut byvam e ginwang gi 30 lvum atoq pyang zhe ra.

  Puq su:Shi Labau