Sakung mau ma buiban dvan mvannyui pun zhaq ho chung lo be

德宏州推广绿肥小葵子还田培肥地力

时间:2020-05-14 10:37:35

     Yvumsing wap lusik 4qap 29nyi ri, Qanglu gva mizving su Sakung mau myiman pun muzui wap mai shui pong gvo e buiban dvan mvannyui ho lui, yotung ma pun gvut byvik gvat chung gvo zhang mai e myang lo ri, Sakung mau ma ri joqmyo yangyi bvauyu tang , guq ho ra hi ma, buiban mvannyui pun zhaq ho chung e lo be. Buiban dvan mvannyui xigi shingshing nyui lui zhaq ge ra, ho aqing buinyi gi 40nyi myit za ra le, mvannyui pun ho dvo u gi, yotung ri "Qingno gvat nvang" "Gungchi chi byi""Pun gvat lvuq byi"e u ngvut le.