Howa yomu wap mai mingbyu ri ajvu gewang tungzam qo dvo byi be

农业农村系统发力 惠企利民政策落地

时间:2020-04-03 09:37:33

  

    Yvumsing wap lusik Xi jiro Sakung mau ginwang myuq kangmo howa yomu gon wap mai zvut wumno zhoq dvo jiro ma, ming、mau mai minbyu wui ri ajvu gewang gvo e tungzan akat kat qo dvo byi bigvo. Yomu zhakmu dum pong zui lo qo ma wum gvat byi, howa ze gaizhang ma lago wo ung toq nvang, howa yomu lago zui ge, zhejai zheshop e howa ze sai zuiho qo ma wum-o gvat byi le gvut agvo.

  Lvomo 3qap 25nyi ri, Sakung mau howa yomu gonwap mai zhakrung bang ri sengang e howa ze 183856dun、chin 14626dun bo girum lang toq byi; Howa zangcun 2085dun 2085dun Shanghai shut bo lang toq byi; Siliau、chipun、howa chi bve muzo zuisai qo ma mangkang amu bve wo piran ge byi bigvo; 2019zan Zhvungwap howa muzo zuisai wum qi ngun 66munkoi byi qo gvat be(xigu ma“Yangyi bau gam ”ngun 60munkoi,“Duize midung zhiwo nogam ”ngun 6munkoi). Maugom ma howa muzo zuisai qo apau ayu e 3018da/wo ma piga zhakrung bang ri zang bo zhepgon byi be. Maugom ma zhakrung 145yvum ngvut ri gva mizving dvo e 140yvum 8355yuq amu dum zui wang lo nyi be, amu dum wo pong zui wang lo e gi 97% zhe ra. Gaungvui ung toq e 128mun du, gaizhang ma sho ra e myvo yvang wo ung byi nyi agvo. Howa yomu zui ngun zang zhvi toq byi e 12319da, banshoq 108190munkoi; Zhakmu rung qo ma bainam、gaungvui sat qo 2kat wo sai tang ma, gaungvui 1000mun du、bainam 5mundu zang sat be, gaungvui gamau ung toq yak e qo ri wo piran ge byi bigvo. (Musu Mulat)