Mangshi bang joqmyo yangyi zhaq wo bvau agvo

芒市冬马铃薯喜获丰收

时间:2020-03-30 09:11:07

  Pyo ma nyuq nyun lo e lvomo 3qap gi, joqmyo howa yu e aqing ri ngvut le. Mangshi bva yotung dam ma mingbyu wui yangyo zhaq bvau jintung bum agvo. Wunau aluq onau ladvung e yangyi minggom、mingdan gom ma zham bira ngvut le.

  Mangshi Xengang mauwa ma e modo qoyam 2qam shut byu gvat zhang, yangyi yo lawing wing mo zhaq yuq zhvoi bum e myang ra, yomu mingbyu builvap zhveqzhveq ma yangyi bvau ze yu gvolui, ngun paudap za wo tai shoq ga shigut nyi agvo.

  Mangshi Xengang mauwa Manggong wapung Mangya wa mingbyu Gonya Tonbau yvum bang e yo ma, yangyi bvau zhak yangyi qo chang puq lai lo zhang, wikwik byvutbyvut e yangyi laqang e puq lveng lveq bum be, yvangmoq yvum bang aho ho gvut qom gvui gvat nyi agvo.

  Mangya wapung zhuren Jin Saile wuidvang dvang lui dai e gi, Mangya wapung ma maumyi gi myiman bo lui, ho toq lo e yangyi zhvoi le za angvut, zo gvolvang man zhaq bo ra. Wakau ma yopuq、wui gvat、yangyi bvau e zhakze bve ngapngap bo lui, zhakze mai zhvat wo zui dut bigvo. Akui jo, yangyi ho zhimu、zuitoq loqtang amaq wo gam ge, ung toq ra amyit uqi ra, gai ma ung ri pau dap, yangyi ho e gewang gvo lui, yangyi ho mingbyu wui muzui wum lvang zhe zuq bum bigvo. Yangyi ho gewang myang bum gvomu, yangyi geho e maumyi ma banban qom ho gvo e mai, gauwa Fungpyin zhin、Mangshi zhin、Zhipang zhin ma maumyi zhe ho e mai lailui, Lungchon ginwang、Lenghoq ginwang bve ma ri maumyi ma boi ho le gvut agvo.

  Mangshi joqmyo mausoq zhaq tuk le, zanwui le 10qap mai 12qap ma joqmyo yangyi ho qo gvat lui, tangzan lvomo 1qap mai 4qap ma mingdan kau、ming kau ma yangyi gaizhang ma azhoq dut dvo u wo ung zham zham lui, yamyoq lvik cun dut e yangyi gaizhang ma ung ri pau zhaq dap ra. Shanxi、Hoqnan、Hoqbe、Bejin bve mingdan zhiwo kangmo ma piga wuipoq byu Xengang ma lo zung dvo mu yvang lo qom wui agvo. (Puqsu Mulat)