Nganvung mau anvik zan ze wui chung bang e ako akang migum byi mu zuige agvo

我州去年受理消费者投诉举报2122件

时间:2020-03-23 09:36:43 来源:德宏团结报载瓦文

  Wap ma lusik 2019zan, mau gaizhang zhepcho gonlazhang rung 12315 le gaujvo zhvinvan zhvung wap mai ze wui chung bang e ako akang mumo gvut lago zuige gvimu, zan gom ma le gaujvo gvo e yui mu 2212 lvum mu piran byi begvo, ngunze zang e 2162.2mun koi, ze wui chung bang e isut lvoqsum byvam e qo wo ho dvau lo byi e gi 214.51mun koi.