Nagnvung mau mai gamau amu toq zui byu ri modo mai de gvat be

德宏——德宏州首批务工人员乘专车赴江苏就业

时间:2020-02-28 11:11:46

    

Yvumsing wap lusik  Lvomo 2qap 21nyi myintang, nganvnug mau mai gomau ma amu toq zui byu 46yuq, yvummau ma gonyen lo wang mu Mangshi mai yvumsing e muzui shira qo dum dvau lo bigvo, yvangmoq gi asuya mai pyai byi e apau atoq e modo zung mu Jangsu  ming Suzhu myuq ma zhak muzui sutho seng layvum ma mu lo zui ra bang ngvut le.

    Mangshi Mingga myuqwa ma mu toq zui su Yang Bunzhan dai ri, xi jiro, zvut no wum toq lui, yvum ma za ka ri awo lo, asuya mai ngamoq ri xisu mu lo toq zui nvang e gi hai zhung myit u qi zhang abo, modo pau toq no amu, kaqo ri ngamoq hi za myit zhe byi agvo.

    Mangshi Xengang mauwa ma mu toq zui su Shenjin dai ri, xi jiro, yvum ma za nyi ngun ri awo, xisu za nyi dvo ri nyiwui ra, ngun ri awo, kaqo ri age toq lo,asuya mai ngamoq ri xisu shui toq lo gi ngamoq ri imyit mu ra, gung nye anye zhep wu mai, toq lo   gvilvang imyit mu be, ngun chung qo ri ngamoq ri zhaq bo son byi bigvo, modo pau ri atoq nvang gvo ga.

    Zvut no wum lvomzing muzui ge nyi e u ga mau ma amu lo toq zui bang azo ngam za yvumsing e muzui zhiwo ma wo dvau lo ra dong, Sakung mau muzui byu eq shingra migum rung mai sanseng chimu gonwap、modo ze lang rungwap bang bve eq coq pye lvum mu, yvangmoq e qangshit laqom za qom myigva yu, gungdu zhep wu, lawa qom de gvat, laqo tang haimu atoq ra dong lago gam ge dvo, lang de byu qintoq lo mu, yvangmoq e muzui zhiwo ma zhe shoq lo de ra ngvut le.

    Dvoq so ra hi ma, ali no gam muzui wap ma zhimu byu gi yvangmoq ri zvut no wum xi kasu gam ge ra paqzhvi le daijvo lui, yuqkang ri zvut no wum gam paqzhvi kojvo mausau qap eq nvutngvop ri qom  byi be.

    Amu toq zui bang ri lang de gvat ra modo 2cham gi Sakung mau liqin lauwu sutho seng mai zhimu byu layuq pyai toq gvat mu yvangmoq e muzui zhang ma zhe shoq lo de gvat ra ngvut le.

    Sakung liqin lauwu sutho seng ma zung jinli Xi Yenbo dai ri, sanghi ma gi mu toq zui bang nyi dvo mauwa myuq mai byu Mangshi ma hi lo dve lo mu, banshoq bang dvoq so ra hi ma, ngamoq gi yvangmoq ri  Mangshi chirung ma gungdu hi shui zhep wu, yvangmoq zung ra modo gi byu 59yuq ge zung le, asu e ngamoq ga modo lacham ma byu 23yuq za zung nvang le, yvangmoq ri shidaq lazvui jvanlvum nvang,  modo laha zung gvilvang yvangmoq ri nvutngvop ngvop nvang, modo kau ma dveq le zhung mausau, luilui nyvun zo le myen eq izhvam ri hen dvo byi agvo.

    Xisu loqcoq byi lui, mu toq zui bang modo zung wui bum mangkang wo piran ge byi be, xinung ma  mu toq zui bang qolat ka hai zhung juqwam zhang abo, haimu atoq,  nyangnyang pyotpyot za yvangmoq muzui zhiwo ma wo dvau lo ra qo lago wo chang migum dvo byi bigvo.

    Tang ma, Sakung mau muzui byu eq shingra migum rung mai zvut no wum sai gam ge mu, yomu mau ma muzui byu ri ga- mau qo mu lo toq zui qo sho mu,  wum o sai gvat toq, sengang rungwap bve eq lanong za gvut mu toq zui bang ri de toq shira ngvut le ga.                        (Puq su Muipuq Banyong)