Sakung Gunzhvung datwup ma howa loqmu zhe byvo be

德宏上央视直播,时间半小时

时间:2020-02-28 11:08:42


    Yvumsing wap lusik  Pyo wu nyuq nyun lo, wang wu myit chin lo, changzhup banbo bo lo u gi, lazan tung ma e myoqpong zhe zvang yang dvo aqing yvang ngvut le.  Zvut no wum toq tang  zhakrung muzo dum zui hi lo nung ma, Sakung maumyi yo laming e muzui zhisai wo dum myang bum be.

    2qap 23nyi napjvo 9qing ma, aqing 2qing gvatshit e  Gunzhvung datwup lusik  byvo zhang ma Yinnan Sakung Yinjang Juchin myuqwa mingbyu wui yangyi bvau nyi e datwup lvo aqing 30minit gvo yvang         byvoshit be. Xidam le zhiwo yvang (zhibo)mai byvoshit e muzo gi Sakung lusik pungmo sin muiti zhungxin、Yinjang rung muiti    zhungxin mai chom zui bvan gvo e ngvut le. Myigung mai dem shit、maumyvang ashut shut mai dem shit, cung howa yangyi myomyo wo bvau yu e bve mingdan gom ma e wangloq byinchang auzo wui ri demtoq shit gvat bigvo.

    Kat myizving wu gvo ri, Yinjang joqmyo yangyi midung gi Juchin myuqwa、Taipyin myuqwa、Nongzhang myuqwa、Pyinyen myuqwa、Yuqsunglin mauwa、Xinchin mauwa mu e bva yo ma ho agvo ngvut ra. Zan wui le lvomo 10-11qap ma ho mu, tangzan lvomo 2-4qap ma gi gai ma wo ung zham be, ho dvo e aqing 90nyi mai 120nyi ra le.

    Yinjang ginwang ma yangyi  ho e zanwut 20zan myit be, hotoq lo e yangyi shop, acham ri myo ra, midung gi “Hozo 88”“Lishu 6hau”、“Cinshu 9hau”、“Yinshu 304”ga e   yangyi myo ho agvo. Akui jo, Yinjang ma joqmyo yangyi midung gi mingkau、Shanghai、Sichon、Chungqin、Guizhu、Gongdung、Chindu、Xi-an、Bejin bve mingdan gom zhiwo kang mo ma ung zhe be. 2019zan Yinjang joqmyo yangyi ho e maumyi 16.52munmu, banshoq 35mun dun wo bvau ra ngvut le, lamu ma ngun 7000koi gvo wo ra dut mu, xi zhiwo mingbyu e ngunwang zhang lakat gvut dut dvo be.

    Zansik ma, asik zhoq toq lo e zvut no wum mingdan gom zhiwo kangmo ma myin bum be, Yinjang mingbyu wui Wuhan ma wum zhe tu e se gvimu, hihi tangtang yvumsing yvang yangyi 182dun qom zving toq bum lo gvimu Wuhan、Xenlin bve ma lang zhe lo byi bigvo.     (Puqsu Mulat)