Mau 15cik mingbyu gungtai 3da zuppong ong za pong dvom be

德宏州第十五届人民代表大会第三次会议胜利闭幕

时间:2020-01-17 09:55:33

Wuigang Nu Xauchin Hong Liyin bve zuppong zhvung wapdoq ma zhe zung bigvo   Fan Yaupyin zuppong zhvung zui lui dang ri zhe dai be  Asuya wapdoq loqmu kojvo  byindum dang bve ri chom myithui dvo be


Yvumsing wap lusik  Shigut shizhaq zhang sheq byvatsik qigvam ri qit, tangpyang nyingon yapkap le. 1qap 11nyi myintang, Sakung mau nambat 15cik mingbyu gungtai 3da zuppong hen dvo e mukang mumo banming lvum mu, Mangshi zuppong yvum ma zhaq ong za pong dvom be. Zuppong ma dai ri, Xi Jinpyin e myitzhvung kau Gunzhvung wapdoq awui ayam ma zhe sai myithui lvum, Xi Jinpyin byvatsik Zhunggo diqa isam bo e pong shingra misa imyit kikkam dongkon myvangmyvang dvushaq zvung, Dang eq mingbyu mai hun dvo e wunwo ri alum gom nvang, imyit wum-o sai lvoqcong, Sakung loqtang myvang e dong  zui  shigut shizhaq e lo ra le ga.

Xida zuppong ma zhelom ang e mingbyu gungtai byudu 268yuq, roq wo zhe lom e byudu 244yuq, zhvum dvara mai dvot dvo e byudu ma ang be.

Fan Yaupyin gi zuppong zhvung zui ra.

Xida le zuppong zhvungzui pung ma dum bo ashi gi: Zhaugang、Hu Xauchin、Wang Myinshan、Dung Chinbau、Yang Liyin、Sung Yifa、Otun、Zhau Xinzho、Nye Mauhua、Yang Huaxang、Wang Shaudung、Zhin Gongyung、Zhau Jenhua、Zhau Lixin、Gung Maudan、He Shenfu、Shi Dautlum. lum bve ngvut ra.

Wuigang、Hong Liyin、Ren Yenzhen、Li Zhimyin、Yang Xanghung、Gung Yinzun、Yang Daqin、Ma Yinfung、Zen Shauhua、Zhanghui、Yang Shizhong、Li Zhinhon、Li Chauwui、Li Kangpyin、Gon Gozhau、Lichon、Yangxin、Zhau Haiwui、Yangyen bve zuppong zhvung wapdoq zhe zung bigvo. Zuppong zhvung wapdoq ma zhe zung e dum bo ashi gi, fu tinji zhibyi zhibyai yuzo nyi e ganbu Liu Wusan、Rui Hungchin.

Zuppong ma Sakung mau mingbyu asuya loqmu kojvo byindum dang、 Sakung mau 2019zan mingdan sutgan eq pong shingra  zuiring sonhen gvut loqmu eq 2020zan  mingdan sutgan eq pong shingra zuiring muzo hen dvo  byindum dang、Sakung mau mingbyu gungtai anum muwun wapdoq loqmu kojvo byindum dang、Sakung mau mignbyu mira zheprung loqmu kojvo e byindum dang、Sakung mau mingbyu mira pyitrung loqmu kojvo e byindum dang ri wo chom myithui dvo bigvo.

《Yinnan ming Sakung Sam Zaizo amyvu yvumsing upkang mau yvumsing upkang zhvumkat saiding laigva》chom myithui dvo mai,《Yinnan ming Sakung yvumsing upkang mau upkang zhvumkat saiding laigva》byindum dum dang ri wo chom myithui dvo bigvo.

Zuppong ma Mau mingbyu gungtai sutgan anum muwun wapdoq zhuren suwun, Mau nambat 15cik mingbyu gungtai anum muwun wapdoq suwun 4yuq chom qintoq dvo bigvo. Fan Yaupyin gi asik qintoq lo e suwun bve ri wo hun lakmat qom zhau byi be.

Zuppong ma upkang zhvummyvi dangdik dai king gvut lui, asik qintoq lo e suwun wui ri shingvang dik dong mai upkang zhvummyvi dangdik dang nvang be.

Zuppong ma Mau mingbyu gungtai bve daitoq e dang、dvan dang eq myit e qo coqzui king gvut be. Zuppong myiq shuzhang Wang Myinshan gi mau upzau Wuigang ri zuppong jiro gungtai bve qom daitoq lo e dang、dvan dang eq myit e qo ri laigva buk gvut lui loq yvang ma gvat byi be.

Fan Yaupyin pongdvom zuppong ma dang dai be.Yvang ga ri, lai lo e lazan gu gi,mingdan kau eq go mingdan bve ma nyvoknyvak mu zhe tunghui, kuqlai zuiring womu zhe lai, Mau mingbyu gungtai wap eq mingbyu gungtai bve banshoq bang Dang eq shuion dvo qo sai chang ge, Gunzhvung、ming、mau wapdoq mai pyai doqdan dvo ma lago chang zui zhe, dingman sai zuiring lo qo mazving,“Bvunwang advo myvi、wunwo mazving dvo”ga dangwang mvoqshit mu lago pong zui wang lo qo ri wum o gvut lui,dingding manman asuya upkang qo sai gvut ge lo be. Zhvum dvara tung dvo qo ri zhe hi ma gvat、zhvum dvara mai chang zhep bvun、chompye chomdvu lui mumo chom doqdan、zauqo zaudvoq、gungtai bve ajvu gewang lago langtoq chung、yvumsing gung shigut zuisai lo qo bve ma ajvu bo mu zhaq zui lai lo be,maugom ma sutgan dingding manman zuiring zhatdoq、shinggan zheding zhe rapra、amyvu zo shidaq zhe myithui rapra lvum lo、Dang e zuisai qo bve zhe wo zuiring lo ra midvu ri wum o zhaq gvat toq lai lo be ga.

Fan Yaupyin sai daiqang jvo e gi, 2020zan gi shigut so lai lo e qo gu ma lazhvum gvo dik e lazan ngvut le,ngonding shinggan zuiong dveng ra zan eq nambat sanghi lvum shozan e myoq wu tangdve zuiong dveng ra zan ri ngvut le,Sakung mau mai tangpyang 3zan e zuiring ra myoqwu tangdve ma seng dik e“Diqa muzo zuipyi lai ra zan”ri ngvut le. Maugom zvang kangmo ma gungtai bve eq mingbyu gungtai wap ma amu zui bang banshoq bang imyit eq zuiqi zuiloq mau wapdoq nambat 7cik 6dam zuppong lazhvum ma sho lui,yvumsing gung upkang imyit sai bo lvuq、yvumsing dat myit zhe,zuiqo saiqo yvumsing dat zui,Dang eq shuion qo ma sai chang ge、mingbyu mai singgon qo gvut zhe、zhvum dvara mai mingdan upkang qo gvut zhe lvum lo le gvut,Gunzhvung、shiwa ri wunwaq mu、yvumsing womu zui ge lo qo bve ma chang lui mingbyu wui e muzui byi lo qo ma unuq paqzhvi eq bo wum o yangzam abyit chom gvat toq byi shang;Tunglai sik chung lo、upkang wum o sai lvoq dvoq lo、tunglai gewang lvoqtoq shit lo qo bve ma shigut shizhaq wum o sai langtoq,zhegvung zhegat e unuq paqzhvi chung, rupzui rupsai imyit sai bo mu,Gunzhvung wapdoq、Ming wapdoqg、Mau wapdoq bve mai pyai doqdan dvo bve ajvu lvom wo zuitoq shoq,“Lazan ma diqa wo tungpyi shoq,2zan ma rara wo zuidvoq shoq,3zan ma sutgan ladvu wo zuiring doq shoq,ganzvang myvang loqtang dam mai diqa zuiring lo”ga e myoqwu tangdve bve zuiwang lo qo ma wum o chomm gvat toq byi shang ga.

Pongdvom zuppong gi kikkam dik e mingdan makon te ao ma zhaq ong za pong dvom be. (Gvazving su Mulat)