Mau tung misa bongban wapdoq 12cik 3da zuppong ong za pong dvom be

政协德宏州第十二届委员会第三次会议胜利闭幕

时间:2020-01-17 09:53:27


Wuigang Hu Xauchin Fan Yaupyin bve zuppong zhvung wapdoq ma zhe zung bigvo  Hong Liyin dang zhe dai be  Mau tung misa bongban wapdoq 12cik 3da zuppong byindum dang bve chom myithui dvo bigvo


Yvumsing wap lusik  1qap 10nyi myintang, Zhunggo mingbyu tung misa bongban wapdoq Sakung Sam Zaizo amyvu yvumsing upkang mau nambat 12cik anum muwun wapdoq nambat 3da zuppong,hen dvo e mukang mumo banming banpye lvum mu, Mangshi zuppong yvum  ma ong za pong dvom be. Zuppong ma dai ri, Xin Jinpyin zung shuji wa ri zhvunggvut lui Gunzhvung wapdoq awui ayam ma sai myithui lvum, Xi Jinpyin byvatsik Zhunggo diqa isam bo e pong shingra misa myit mai dvunshit nvang, Zhunggung Sakung mau Dang wapdoq mai tantan shuion dvo ao ma, abvun ri advo myvi、wunwo ri mazving dvo, muwo rupwun、myithui manghui zuiring doq、muwo wun ge, loqzui apyun za Sakung tung misa bongban muzo sik cheq zui , Sakung mau loqtang myvang e dong mai wo zui lvut lui ajvu zhe myang shoq ga.

Xidam le zuppong ma zhvungzui suwun wui gi: Hong Liyin、Gon Gozhau、Lichon、Yangxin、Zhau Haiwui、Yangyen、Liqi bve ngvut ra. Gon Gozhau zuppong zhvung zui ra.

Zhunggung Sakung mau Dang wapdoq mudve、Mau upzau Wuigang,Zhunggung Sakung mau Dang wapdoq mudve Hu Xauchin,Sakung mau mingbyu gungtai anum muwun wapdoq zhuren Fan Yaupyin gi zuppong zhvung wapdoq ma zhe zung bigvo. Ren Yenzhen、Li Zhimyin、Gung Yinzun、Yang Daqin、Ma Yinfung、Zhanghui、Wang Myinshan、Dung Chinbau、Yang Liyin、Sung Yifa、Otun、Zhau Xinzho、Yang Shizhong、Li Zhinhon、Li Chauwui、Kung Lagam、Quyung、Sha Yizhong mu e zaugun suwun wui zuppong zhvung wapdoq ma zhe zung bigvo.

Fu tinji zhibyi zhibyai yu nyi shi e ganbu Liu Wusan、Xau Zhanxen、Dau Shaurui、Rui Hungchin,Nvikbo mangzo Yang Shiqen、Yang Wunzhung、Yang Darung bve ri zuppong zhvungwap ma zhe zung bigvo. 

Xidam zuppong zhe lom ang e byudu gi 276yuq, roq wo zhe lom e byudu gi 246yuq, zhvum dvara mai dvot dvo e  byudu ang be. 

Zuppong ma Sakung Sam Zaizo amyvu yvumsing upkang mau nambat 12cik 3da zuppong ma suwun bve lo daitoq gvo e qangshit laigva zhep wu mu wo chom myithui lvum bigvo, Sakung Sam Zaizo amyvu yvumsing upkang mau nambat 12cik 3da zuppong byinding dang ri chom myithui dvo bigvo.  

Mau tung misa bongban wapdoq zhuxi Hong Liyin dai ri, 2020zan gi nganvung mingdan mai nambat sanghi lvum shozan e myoq wu tangdve zui zhe dveng ra zan ngvut le、ngonding shinggan zuiong ra zan ri ngvut le、“13da 5zan haphen muzo”zui bvan ong ra zan ri ngvut le,nganvung mau mai tangpyang 3zan ma zuiring lo ra myoq wu tangdve “Diqa mumo zuipyi lai ra zan”ri ngvut le. Diqa yamyoq xi-u ma, myomyo gi mingbyu mu bopye bodvu byi, wunwo zui ge imyit eq musik cheqzui imyit sai bo lvuq mu, bopye bodvu womu wun ge、myitpom qo chang zhep bvun, womu wun ge、asuya mu bopye bodvu womu wun ge lui, Sakung mau mai mingdan gom ma mingyam ponglam zhiwo sik gvutshit zhang、nyingon dik zhiwo gvutshit zhang、yuqze duize ganwui rapra mau gvut zhvamshit zhang、amyvu shidaq myithui lvum dik mau gvut zhvamshit zhang、mingyam zhewo gonding dvo mau gvutshit zhang bve wo shui gvut dut dvo ra midvu, unuq paqzhvi eq bo dvo wum o chom lang zving byi shang ga.    

Hong Liyin sai daiqang jvo ri,Mau tung misa bongban wapdoq ma bolom dvo rungwap kangmo eq sunwun bve myopyang gi mingbyu mu bopye bodvu byi, wun mu advo myvi za, yvumsing amu ri maugom ma mumo ma bo lvom hang gvat lui lago myit wu、lago hen wu mu lago pyai zui lo ra dut le. Womu wun myit sai bo lvuq,bo daitoq byi ra mu lago qin ge, zhang yvang ma kat wu ge, lago ming qum lvum wu, dangge bodai, paqzhvi ge botoq gvut Zhunggung Sakung mau wapdoq、mau asuya mai amu zhung kangmo ajvu wo shui zui toq lo ra midvu zho ang e dangshi eq paqzhvi botoq byi lvum ra dut le ga. 

Hong Liyin dai ri, sunwun wui myopyang gi yvumsing gvunggat qo wum o sai lvoqtan mu, upkang muzo zui ge wum o sai lvoqmyvang, zhep lasam wu wum o sai lvoqmyvang, mingbyu wui eq loqcoq ging lvum qo ma wum o sai lvoqmyvang, muzo coqzui lvum qo ma wum o sai lvoqmyvang, upkang muzui qo ma dingman mai womu lago wun ge, yvumsing e muzui loqzo mai ajvu gewang lago zui toq, aqo qo ma e mingbyu wui hi ma hi u she shit su gvut ge, byvatsik sunwun bve zongsam lago lang toq shit gvut mu, mingbyu upkang tunglai bochang su, bozui su, zui ge su gvut ra dut le ga.

Xida le zuppong gi kikkam shingvang dik e mingdan makon te ao ma zhaq ong za pong dvom be.(Gvazving su Mulat)