Mau tung misa bongban wapdoq 12cik 3da zuppong zhaq kik shoq pong be

州政协十二届三次会议隆重开幕

时间:2020-01-10 09:09:14

Mu wo rup wun shigut shizhaq  Loqzui apyun Sakung amu zuidoq

Mau tung misa bongban wapdoq 12cik 3da zuppong zhaq kik shoq pong be

 Zhaugang Wuigang Hu Xauchin Fan Yaupyin bve zuppong ma zhe kilum bigvo  Hong Liyin Tung misa bongban wapdoq loqmu kojvo agvo

  Yvumsing wap lusik 1qap 7nyi napjvo, Zhunggo mingbyu upkang dvira bongban zuppong Sakung Sam Zaizo amyu yvumsing upkang mau nambat 12cik 3da zuppong Mangshi zuppong yvum ma zhaq kik shoq pong wang e lo be.

Zhauzhang Wuigang Hu Xauchin Fan Yaupyin bve zuppong ma zhe kilum bigvo Hong Liyin Tung misan bongban wapdoq loqmu kojvo be(副

 Mau dang wapdoq shuji、Mingmau mingdan mingdung muzo zuicheq zhvamshit zhiwo Dang gungwui shuji、Gonwui hui zhuren Zhaugang, Mau dang wapdoq mudve zau、mau upzau Wuigang, Mau dang wapdoq mudve zau Hu Xauchin, Mau mingbyu gungtai anum muwun wapdoq zhuren Fan Yaupyin zuppong ma zhe kilum bigvo.

 Xida le Zuppong zhvungzui ningbo pung nvikbo wui gi Hong Liyin、Gon Gozhau、Lichon、Yangxin、Zhau Haiwui、Yangyen、Liqi bve ngvut ra. Mau tung misa bongban wapdoq 12cik anum muwun suwun wui banshoq zuppong wapdoq hiyan ma zhe zung bigvo. Ren Yenzhen、Li Zhimyin、Yang Xanghung、Gung Yinzun、Yang Daqin、Ma Yinfung、Hushen、Zhanghui、Wang Myinshan、Dung Chinbau、Yang Liyin、Sung Yifa、Otun、Zhau Xinzho、Li Zhinhon、Li Kangpyin mu e zaugun suwun wui zuppong wapdoq hiyan yvang ma zhe zung bigvo.

 Fu tinji ganbu Liu Wusan、Xau Zhanxen、Dau Shaurui、Lang Dazhung、Yang Shiqen、Yang Wunzhung、Yang Darung mu e suwun mangzo bve zuppong zhvung ma zhe zung bigvo.

 Gon Gozhau gi zuppong zhvung zui be.

 Napjvo nali 9qing ma, banshoq bang dvoqyap lui shinggvang najau jang dik e mingdan mikon te ma zuppong pong wang e lo be.

 Xida le zuppong bolom ang e suwun gi 276yuq, dvok wo zhe bolom e 257yuq, zhvum dvira mai dvot dvo e byudu ma ang be.

 Zuppong sanghi ma gi Sakung mau tung misa bongban wap nambat 12cik 3da zuppong pong ra muzo ri myit chom hui dvo bigvo.

 Sakung mau tung misa bongban wap upzau Hong Liyin gi Sakung mau tung misa bongban wap nambat 12cik suwun wapdoq ma loqmu le kojvo ra.

 Loqmu kojvo laigva ma dai ri: 2019zan gi Zhunghua mingbyu gumsan mingdan cuq lo zandu 70zan lo ngaq e zanwut eq Tung misa bongban wap cuq lo zandu 70zan lo ngaq e zanwut ngvut le. Dum ngvutzhang ngonding igvun zuisai ong ra aqak zanwut, sanghi lvum shozan sonhen mu zuiong ra zanwut ngvut le. Lazan jiro ma, Tung misa bongban wap mai Xi Jinpyin byvatsik Zhunggo zongsam bo e pongshingra misa dvunshit qo mai chang, Xi Jinpyin zung shuji tung misa bongban muzui qo ma dai e dangzhvum eq dang e 19da zuppong lazhvum, 19cik 2da、 3da、 4da zuppong lazhvum mvoqchung ge lui, Sakung dang wapdoq mai shuion dvo ao ma, myithui mupye qo ri muzhvung gvut dvo, tung misa bongban wap ma gewang yu toq mu, maugom ma shingra eq sutgan zuiwum qo ma wum-o zhaq bo gvattoq lai lo be ga.

 Muzo kojvo laigva ma dai dvo ri, lazan jiro, Mau tung misa bongban wap mai Xi Jinpyin byvatsik Zhunggo zongsam bo e pong shingra misa lago mvoqchung, dang e 19da zuppong lazhvum、 19cik 2da、 3da、 4da zuppong lazhvum mvoqchung ge lui, Xin Jinpyin zung shuji tung misa bongban muzui qo ma dai e dangzhvaum eq Yinnan ma daitoq byi e dang lago mvoq yu, gunzhvung eq mingzvang tung misa bongban wap ma zuppong lazhvum mai chang mu, suwun wui e pazhvi wum-o sai lvoqmyvang, dang eq shuion e qo lago chang, muzo lvoqnyvang, myitwum langzup. Dang eq suya ma e muzui ge qo coq mu lui, nganvung Sakung mau lawan zuiring doq lo, mingdan zvang piga wuiloq muzo zuiring zhvamshit zhiwo cuq ge qo ma ri paqzhvi wum-o zhaq chomtoq lvum be ga.

 Mau tungmisa bongban wapdoq mudve Zhau Haiwui gi Sakung mau tung misa bongban wap nambat 12cik 2da zuppong mai xigu le qangshit laigva lazhang muzo shitjvo ra.

 Mau up mudve zau Li ZHinhon gi Mau asuya wapdoq gungtai gvut lui Mau tung misa bongban wap 12cik 2da zuppong mai xigu qangshit laigva lazhang piran byi qo shitjvo ra.

 Sakung ma nyi dvo mingdan eq mingzvang tung misa bongban wap suwun wui, Zhunggung Sakung Dang wapdoq、Mau mingbyu gungtai anum muwun wapdoq、Mau asuya wapdoq、Sakung jewap nvikbo eq Mau asuya wapdoq sengang rungwap、mauzvang zhakmu rungwap,mingdan eq mingzvang tung misa bongban wap suwun ri wui zuppong qom zhi yu be. (Qanglu gvazving su Mulat)