Mau 15cik mingbyu gungtai 3da zuppong zhaq kikshoq pong wang lo be

德宏州十五届人民代表大会第三次会议开幕式

时间:2020-01-10 09:06:31

 Imyit ponglam Myitwum saizuq Mujing saizui Wumbo obo Sakung mau amu loqtang dam shoq zuiring lut shang

 Mau 15cik mingbyu gungtai 3da zuppong zhaq kikshoq pong wang lo be

 Fan Yaupyin zuppong zhvung zui ra Wuigang Mau mingbyu asuya wapdoq gungtai gvut lui zuppong ma asuya loqmu kojvo ra Zhaugang bve zuppong wapdoq ma zhe zung bigvo

 

    Yvumsing wap lusik 1qap 8nyi myintang, Sakung mau nambat 15cik mingbyu gungtai 3da zuppong Mangshi ma zhaq kik shoq pong hi wang e lo be.

 Xidam zuppong bo zhe lom ang e gungtai gi 268yuq,roq wo zhe lom e gungtai gi 246yuq,zhvum dvara mai dvot dvo e byudu ma ang be.

 Xida le zuppong shui pong suwun wui dum bo ashi gi, Zhaugang、Hu Xauchin、Wang Myinshan、Dung Chinbau、Yang Liyin、Sung Yifa、Otun、Zhau Xinzho、Nye Mauhua bve ngvut ra.

 Myintang 2qing laqam ma, Fan Yaupyin gi zuppong hi be ga byvo gvat be.

 Mau upzau Wuigang gi mau mingbyu asuya wapdoq gungtai gvut lui asuya loqmu kojvo laigva le shitjvo be.

 Kojvo laigva ma dai ri,2019zan gi Zhunggo sik cuq lo e zandu 70zan lo bying e zanwut ngvut le,myung muqjvup qut byvam muzo nvikqik zui qo eq mingbyu wui nyingon igvun zoshuq qo so wang lo e aqak zan ri ngvut le.Lai lo be lazan gu ming wapdoq ming asuya eq Mau wapdoq mau asuya mai wum gvat shui on dvo ao ma,mau mingbyu asuya mai Xi Jinpyin byvatsik Zhunggo zongsam bo e pong shingra zuisai imyit ri dvunshit ze gvut dvo mu,maugom amyvu kangmo ganbu mingbyu wui ri lum,imyit shui zhup mu shigut shizhaq, wolai chom zui pyi, sutgan muzo dingman zuidoq nyi, pong shingra muzo qom wo zui doq lo nyi be. niknik mai kuqlai zui qo ri zhizhi lago wo zui ge mu pong lam musik ri dum wo zui toq lo be,mingbyu wui hi gewang bo qo ri lanyi toq lanyi zhe wo lik lai ge lo nyi be,haumu mauyam pong shingra ngonding rapra za gvut wo dut nyi be ga.

 2020zan gi ngonding igvun zuiong dveng ra zan ngvut le,“13 da 5zan haphen muzo”zui bvan lui“14da 5zan haphen muzo”coqzui wang lo ra zan ri ngvut le.3zan ma wo zuiong awo zuiong ra eq seng dik e“Diqa muzo mo zuipyi lai ra zan”ri ngvut le,zangom ma sutgan shinggan zuiring amu zui ge ra midvu wunwo lai dik le ga.

 Kojvo laigva ma dai dvo ri,kizan maugom mai sutgan shinggan diqa zuiring lo ra hen dvo le myoq wu tangdve gi:Zhowo mai zuitoq lo ze lvunglvang 15% atoq pyang wo zhatlvuq shoq;Zhowo mai miyu dong wo ho wang yu ngun gi 10% atoq pyang wo zhatlvuq shoq;Ding dvo bira sut ze ma tuqhang gvat ngun gi 20% atoq pyang wo zhat doq lvuq shoq;Shinggan ma wo chung toq lo ngun 12.3% atoq pyang wo zhatvuq shoq;Go ming shut toq wang wuiloq gvut mu wo ho wang ra ngun 20% wo zhatlvuq shoq;Myuq kau mingbyu wui layuq gung wo ho chung ngun gambum 8%wo zhatlvuq shoq;Yomu zui mau mingbyu wui layuq gung wo ho chung e ngun gambumg 9%wo zhatlvuq shoq;Myuq kau mingbyu wui amu amyang zui lagvut dut e gi 4.2% ao pyang ma wo myvikzing dvo shoq;Mingbyu wui e wuizo wuishuq wuichung zepau gi 103.5% ao pyang ma wo myvikzing dvo shoq;Zuitoq saitoq zhung gi mingzvang mai qo byi gvat e wunwo ma wo zui zhe shoq ga.

 Atoq ma dai dvo myoq wu tangdve wo zuidut dveng shoq gvut ra zhang gi,ao ma dai dvo 7qo zui ge ra dut ra:Laqo “Diqa mumo 3zhung”wo zuiong shoq zuipyi lai ra dut ra;2qo yo e su gvut wuiloq gvut zo zhvamshit zhang Sakung mau longgom zuisai qo eq maugom ri shui ponglam wang lo ra dut ra;3qo wuiloq gvut zo zhang wum gvat sai gvut ge lo ra dut ra;4qo diqa zui toq amu ganzvang myvang mai lawan zuiring lo ra dut ra;5qo situq king ze ra dvo bve lawan wan sai lvoq ngvaq lo ra dut ra;6qo mingbyu wui zoshuq ayang sai migum byi lo ra dut ra;7qo mingyam shinggan gonding dvo wum o sai lvoqlvuq lo ra dut ra ga.

 Kojvo laigva ma zvang dai dvo ri:Zansik ma byu wu gvat zhang nganvung wolai dik ra,ngvut gvilvang lazut zut mai zui wang lvum lo ra ngvut le.Dang zhvungwap eq Xi Jinpyin zung shuji mai qomo hi dvo byi qo eq ming wapdoq ming asuya mai, Sakung mau zuiring doq lo qo myitlum dvo e gi, nganvung amu zhung kangmo zuige lo ra midvu wumtuq soqhang byi nyi ngvut be;Maugom ma amyvu kangmo mingbyu nyingon yapkap nau qo eq muzo zuiwang lo qo ri lumzhing, chang tuqbang gvo qo gi, nganvung agvat aqo shigut zuiwang lo ra wum o lawang dut dvo be;Sakung mau mai zvomra zan shigut zui lo mu wo zui dut dvo situq eq diqa zuiring gewang gi, nganvung musik zuiring toq lo ra ri chang migum su dut dvo be.Nganvung ngvut gvilvang tangpyang zuiwang lvum lo mu zuiong toq lo ra ri myit wum zuq dik le ga.

 Zuppong pong azo hen dvo qo chang mu,zuppong mo ma kojvo laigva dong mai, Sakung mau 2019zan tung ma sutgan shinggan hen zuiring lo azo eq 2020zan ma sutgan shinggan hen zuiring lvum lo ra azo bve ngvapjvo lui, gungtai bve ri zhepwu lai nvang ra ngvut le, dum ngvut zhang Sakung mau mai 2019zan tung ri zhowo sutzum ngun hen chung lo azo eq 2020zan ri zhowo sutzum ngun chung qo hen dvo azo bve ri ngvap jvo lui, gungtai bve ri chom zhep wu lai nvang ra ngvut le ga.

 Sakung mau nambat 15cik 3da mingbyu gungtai zuppong wapdoq nvikbo wuizuppong wapdoq ma zhe zung be.

 Hong Liyin、Ren Yenzhen、Li Zhimyin、Yang Xanghung、Gung Yinzun、Yang Daqin、Ma Yinfung、Hushen、Zen Shauhua、Zhanghui、Yang Shizhong、Li Zhinhon、Li Chauwui、Li Kangpyin、Gon Gozhau、Lichon、Yangxin、Zhau Haiwui、Yangyen、Zhau Yungjang bve zuppong wapdoq ma zhe zung bigvo.

 Zuppong wapdoq ma zhe zung e dum bo ashi gi, fu tinji zhibyi zhibyai yunyi ashi e ganbu Liu Wusan、Xau Zhanxen、Dau Shaurui,hi ri mingzvang sunwun gvut e Lang Dazhung mangzo, hi ra mauzvang nvikbo gvut wu eYang Shiqen、Yang Wunzhung、Yang Darong、Yanghung.

 Mau tung misa bongban wapdoq 12cik 3da zuppong ma suwun wui、dvira mai dvot dvo e byu、doqdan dvo e zhiyu byu bve zuppong zhe lom bigvo. (Gvazving su Mulat)