Wandin mai Myenming Juguq myuq ri myisat modo lacham byi agvo

畹町经济开发区向缅甸九谷市捐赠一辆消防车

时间:2020-01-06 11:08:07

Zhunggo-Myenming iming dan bang zhvitmyit loqcoq zhe ging, itang bang myifang laili muzo zhe wo coq ge lvum ra midvu, Mingmau myuq Wandin sutgan pong ring zhiwo gon lazhang muban wap mai, Myenming Juguq myuq bang ri izhvam gvat chung le   myisat modo lacham girum gam byi ra ga misat doqdan lui,lvomo 12qaq 17nyi ri,itang bang myifang laili muzo coq zui zuppong eq myisat modo gam byi zuppong Wandin sutgan pong ring zhiwo myi fang muzui jedap ma pong agvo.
 Mingmau myuq zhvungzui suwun pung nvikbo、Wandin gungwui shuji Yin Zhungdeq, Myenming Muzhe zhiwo Juguq myuq ma e nvikbo Myin Re-ni、Wandin myifang myisat jedap ma e jezo bve, Myenming Juguq myuq myifang jedap eq sengang nvikbo wui zuppong bi lom agvo.
  Myisat modo xicham gi nganung e mingdan mai sai toq e “Suzhu jeda” izhvam gvat chung le myisat modo ngvut ra, myisat modo xizhung gi      izhvam myomyo wo gvat, wum ri gvo lui, zhaq chung ngon ra.
 Juguq myuq ma e nvikbo Myin Re-ni dai ri, myisat modo xi lago gonge chungge ra, Wandin myifang jedap gi akui tangpyang ngamvoq     Myenming ma myifang muzui qo ma  ayang girum tuqbang shigvieq, itang bang amu lago coq zui ge lui, nyingon e yvummau chom zuisai shang ga.
 Tangma,itang bang myisat modo apbyi laigva gva lvum bigvo. Myi gon wu mai wo se ri, Wandin myifang jedap gi yvumsing loqmu wo ban zuige mai, yvumsing mingdan mai lai toq e myiqi muzo ri zui nyi ashi, hihi tangtang ma mauyam zhiwo mai lai toq e byu qi myi qi mu 7da yvang zang toq zui be.   Yvangmoq e zhvoiyung isam wo toq shit dvo be.