Sakung mau sengang rung wap bang Yinjang ma e yangyi hobvup bum e lo zhepwu bigvo

德宏职能部门调查盈江马铃薯大面积烂种原因

时间:2019-12-20 11:19:10

  12qap 6nyi ri, 《Sakung myithui laigva》wap、Sakung tebyvo datwup wap、Sakung myithui laigva wuixin gungzhung hau bve mai Yinjang ma yangyi hobvup bum e lusik byvotoq gvat e mai, Sakung mau Nungyeq nungcun juq mai logidat paqzhvi byu nvangtoq mu, Yinjang zhe lo chom zhepwu bigvo.

  Gva mizving su zhepwu pung bang eq Yinjang Jangxin po ma zhe lo gvi zhang, wabyu Shau Wuizhen daijvo ri:“Yangyi nyuq awo nyun e mizho gi ho noq byvam, mausoq tan mu ngvut ra, akui yo lamu ma dum sai ho zhang gi ngun 1000koi yvang ra ra, ngamoq yvum ma ho e yangyi myi gi Lijang mai lang lo e ngvut le, haukun gi xisu dat dut ra ri ase mu kadong zhai lvum ra ri adai lvum dvo, sumbyvam e gi yvumsing yvang wunwaq ra dut be, aku nyi gi yangyi ri agon aho noq lo.”ga daijvo ra.Yvangmoq yojvo ma, wabyu Yu Baulai yvum bang e yangyi yo gi bup e abo, ashau yvang yuq zhvoi dvo ra, Yu Baulai gva mizving su ri daijvo ri:“Ngamoq yvum ma e yangyi myi ri Lijvang mai wui lo e ngvut le, asu yvum ma lvomo laqap yvang lo dvodvo lui ho zhang, yangyi bup e abo.”ga.Haumai wu gvat zhang, yangyi yo ma ho bvup dvo e gi yvang amyi eq aseng lvum ngvut ri ga, mi- dung gi mingbyu wui ho ra hi ma dvo azhe ga.

  Sakung mau yomu zui logidat paqzhvi sira Loq Yuwui gva mizving su ri daijvo ri:Kizan Yinjang ma yangyi myomyo ho bvup bum e midung gi, laqo ngvutzhang yangyi ho e maumyi hidvum gi mauhui myisang, yangyi wo wing yam ri gi maumyo wuiding dut, wo yuq e yangyi ngvut gvilvang izham myo ri ga. Iqo ngvutzhang mingbyu wui yangyi ho ra hi ma dvo azhe, ho qo gvat e yangyi nyuq anyun, lawam zhe subve ho e myang zhang lawan wan bi chang ho gvut mu ngvut le.Sumqo gi kizan Yinjang ma lvomo 10qap tang 11qap hi ma mausoq lvum nye, mau myo, maumyi nyesoq gi tan, bvupbvup nyvaq nyvaq gi dut lui ngvut ra. Myiqo gi mingbyu wui logidat paqzhi abo lui dut e ngvut le ga.

  Zhepwu pung bang Juchen zhin Hansa Hula wa ma dum zhe lo wu gvi zhang, yangyi lawam gi nyuqnyun lo bum be, wabyu Qen Banshun daijvo ri:“Ngamoq yvum ma yangyi 17mu ho dvo le, lvomo 11qap 20nyi ri hoqo gvat e ngvut le, ngamoq gi yangyi nyuqnyun gu wui lo lui lvomo laqap lo dvodvo mu ho e, bup e lawam gi dubyam be.”ga, yvang dai ri yvangmoq wa bang gi myo su yangyi ho le, lawa bang ho dvo e yangyi gi 400mu gvo bo ra, wabyu wui ang e dong ho lui ho qo dvo e yangyi gege za, bup e abo ga.

  Sakung mau ga zhowo ma yangyi ho bup bum e abo e lvu?Gva mizving su Sakung mau Nungyeq nungcun juq mai wo se ri, Mangshi ma yangyi ho qo gi logidat paqzhi dong mai ho lui bup e abo ga.Lungchon ma gi 100mu yangyi ho bvup dvo ri ga, asu akui gi dum sai sai ho be.Lengho shut gi akui hi yangyi ho lui ho bvup e abo ga.

  Lvomo 12qap 9nyi ri, Sakung mau-up mudve zau Li Zhenhon gi sengang rungbyu shui lui dum lada yotung yogoq qo zhe jo lo lui qom zhepwu agvo, haumu mingbyu wui isut igan shau sum ra dong sengang rungbyu lago lo girum byi ra dut le ga dai ra.