Zansik gonyen u zo ra waqsho alan

元旦春节肉食品供应整体有保障

时间:2019-12-20 11:18:09

  Xi jiro, waqsho apau myvangdoq, zansik eq gonyen gi dum zhe lo dut e mizho, mingbyu wui gi zansik gonyen u waqsho amyang wuizo ra qo gi uqi bum le zhat.Hau mizho, Nungyeq nungcun wap mai 17nyi ri Benjin ma gva mizving bang ri amu xiqo shitjvo agvo.

  Sengang rungbyu dai ri, mingdan gom ma waqzvo waqsho ung e byu zhe ri zhe myo lo lui, akui waqsho gi wo myang wuizo, apau ri lason dat yom jo lo ra ngvut le ga.Sengang rungbyu dai ri, waqzvo waqsho wuizo qo gi a o ma dai dvo su gewang myo lo be ga.Laqo gi zvo dvo e waq myo lo, lvomo 11qap zhe zhang, zvo dvo e waq gi 2% yvang myo zhat be, xigi anvik lvomo 11qap mai akui zhe sanghi da myo zhat lo ri ga. Lai lui waqmyvi zvo e ri myo zhat lo be ga.Iqo gi waqzvo bang waqzvo qo wum sailvuq lui, lvomo 11qap ma mingdan gom 5000du myit wo ungtoq mu, 1.9% zhat lvuq be, waqmyvi zvo dvo e ri gokun toq ma 6.1% zhat lvuq be ga.Sumqo gi waq zo ra yinyang silyau zhin abyit wo zhat ung nyi ra, lvomo 11qap ma ungtoq e yinyang silyau gi 6.9% wo zhat myo be ga.Myiqo gi waqmyvi zhe wo zvo lvuq be ga.Lvomo 11qap zhe zhang wo zvolvuq e waqmyvi gi 25.9% wo zhatlvuq be ga.