Zhunggo Gungchan dang nambat 19cik Gunzhvung wapdoq suwun nambat 4da zuppong Bejin ma pong be

中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议在京召开

时间:2019-11-01 10:15:33

  Zhunggo Gungchan dang nambat 19cik Gunzhvung wapdoq suwun nambat 4da zuppong 10qap 28nyi napjvo ri Bejin ma pong be.Gunzhvung wapdoq suwun mingdan zhvung upzau Xi Jinpyin Gunzhvung upkang wapdoq mai gungtai gvut mu zuppong ma muzo laigva le shitjvo ra, 《Zhunggung Gunzhvung wapdoq sengang Zhunggo diqa isam bo e pong shingra misa tunglai ri sai shiding shirai mu qo、Mingdan gonlazhang qo eq gonlazhang mirai wum-o byvatsik zong zhvunwang qo ma e zvomra aqak midung mangkoq misat doqdan qo(bongpye laigva)》zuppong ma daisan jvo ra.