Mangshi mai Myenming Yanggong maudang dang be

芒市开通至仰光航线

时间:2019-11-01 10:12:45 来源:德宏团结报载瓦文

  10qap 27nyi ri, Sikung Mangshi maudang rung ma nambat ikat minggvan shut maudang dang--Mangshi mai Myenming Yanggong dang e maudang danghi be.Maudang gi Mingmau maudang Bvoyin737NG laban lanyi, laban sumnyi, laban ngonyi, laban nyi dang le, maudang dang aqing gi: DR5039 Mangshi-Yanggong09:25-09:40;DR5040Yanggong-Mangshi10:30-13:45(Daipyi shit dvo le: Atoq ma daidvo le aqing gi hau zhiwo ma e aqing mai gve dvo le).

  Mau dang wapdoq mudve nvikbo, mau upzau Wui Gvang, Mau dang wapdoq anum muwun wapdoq suwun, Sikung mau jewap Zhinwui Zen Shaufa, Mau mingbyu gunglvik gungtai anum muwun wapdoq mudve zau Otun, mau mudve zau Li Zhvauwui, mau tung misa bongban wapdoq mudve zau Li Chon, Yinnan maudang pung mo kunggang yinxau bu mudve zau Ma Jenhui, Jingchen pung mo zungcai Dung Shije mu e nvikbo wui eq paumang bing mu e hau nyi le Sikung Mangshi maudang danghi zuppong ma le zhe lom be.Mau upzau Wui Gvang gi kilum dang dai ra, Zhunggo eq Myenming ilvum mingdan gi bumwui coqlvum, guzhvit mangzhvit labau hing dik le ga.