Myung muqjvup qut byvam muzo tungpyi zuige lui isut pong shingra loqzo ganzvang myvang gvaplai zong ringzhat qo zhvunwang gvut

坚决打好脱贫摘帽攻坚战推动经济社会高质量跨越式发展

时间:2019-11-01 09:49:41 来源:德宏团结报载瓦文

  Imyit mai doqdan chang mu myung muqjvup qut byvam muzo tungpyi zuige lui isut pong shingra loqzo ganzvang myvang gvaplai zong ringzhat qo zhvunwang gvut:

  “Akui jo gi myung muqjvup qut byvam muzo tungpyi zui qo gi ong sum aqak midung u wang lo nyi be, zhe aqak midung u zhe zhang zhe ong e imyit bo ra le.” 10qap 24nyi mai 25nyi ri, mau dang wapdoq shuji, Mingmau mingdan aqak midung cheqzui ponglam zuizhvam zhiwo danggungwui shuji, Gonwuihui zhuren Zhau Gvang Lengho ginwang ma isut pong shingra ringzhat qo eq myung muqjvup qut byvam muzo tungpyi zuige qo niknik lo samlik wu gvut ra. Yvang sai daiqang dvo ra, mingdan zhvung upzau Xi Jin- pyin sengang myung muzo tuqbang girum qo ma e aqak midung ming qang rot dang eq aqak midung gva dong byi qo ma e dvunshit imyit lazhvum niknik chung rot gvut zhe ra le, lamang zhup mingbyu ri gunggung imyit ma gvat e qo, zhe lagvam yvumsing imyit gungbun qo ging, yvumsing upkang gungbun qo, gvut e lo yvumsing gungbun qo gvut ging, gewang wum-o qom lvoqtoq mu, dvengdveng dvupdvup za gvut myung muqjvup qut byvam muzo zuige gvut qo amaq kam byi mu lui, maugom ma isut pong shingra loqzo ganzvang myvang gvaplai zong ringzhat qo zhvun duiwang gvut ga.